Leren door vragen: Inhoudsopgave - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Inleiding (blz. 7)

Hoofdstuk 1 (blz.15)                    
Sjabbat
Vragen over de Sjabbat:
-  Is de Sjabbat een saaie dag of toch niet?        
-  Waarom begint de Sjabbat ’s avonds als de zon ondergaat?    
-  Wat is het doel van de Sjabbat?        
-  Noem enkele facetten uit een geschiedenis in de Thora over de Sjabbat en brood?  
-  Waarom zout op de challes (gevlochten broden) en geen honing of suiker?  
-  Sjabbat of Zondag?          

Hoofdstuk 2 (blz. 25)
Het Joodse Nieuwjaar - Rosj Hasjana
Vragen over het Joodse Nieuwjaar:
-  Het Joodse kalenderjaar is gebaseerd op de maan (354 dagen) in tegenstelling tot onze     
   jaartelling, die wij baseren op de zon (365 dagen). Waarom wordt uitgegaan van zon of
   maan?            
-  Waarom kan worden gesproken over het Joodse Nieuwjaar én in de eerste maand niesan
   (maart/april) én in de zevende maand tisjri (september/oktober)?    
-  Wat is het doel van het Joodse Nieuwjaar?      
-  Welke geschiedenis leest men uit de Thora op het Joodse Nieuwjaar in de synagoge?
-  Wordt alleen op het Joodse Nieuwjaar de bazuin (sjofar) geblazen?   
-  Ter gelegenheid van Nieuwjaar worden allerlei wensen geuit. Hoe zou uw wens voor
   een Joods kind en/of volwassene luiden op het Joodse Nieuwjaar?   

Hoofdstuk 3 (blz. 35)
Grote Verzoendag - Jom Kippoer
Vragen over Grote verzoendag:
-  Grote Verzoendag begint op de avond van de negende dag van de zevende maand en
   eindigt op de avond van de tiende dag. Is deze dag bestemd voor alle bewoners van
   Israël?           
-  In Israël wordt op Grote Verzoendag niet gewerkt. Overal is het stil en vast men. Waar
   is dit voor nodig?         
-  In het jaar 70 werd de 2e Tempel te Jeruzalem verwoest. Sindsdien worden op
   Grote  Verzoendag geen offers gebracht. Kan de  3e Tempel niet elders worden gebouwd,
   bijvoorbeeld in Tel-Aviv?        
-   Wat is het doel van (verzoening en) Grote Verzoendag?     
-  Welke delen uit de Tenach worden op Grote Verzoendag in de synagoge gelezen?  
-  Christenen geloven in de God van Israël. Waarom is voor hen ‘Goede Vrijdag’ de Grote    
    Verzoendag?            

Hoofdstuk 4 (blz. 45)
Het Loofhuttenfeest,
Deel 1 - Soekot
Vragen over het Loofhuttenfeest (Soekot):
-  Met welk doel wordt het Loofhuttenfeest gevierd?     
-  Een loofhut wordt zo gebouwd, dat door het dak de hemel zichtbaar is en ’s nachts de
   eventuele sterren. De hemel als woonplaats van de Here God moet zichtbaar zijn.
   Waarom deze gedachten? Te meer daar velen menen dat God in het heelal niet te
   vinden is.          
-  Met welk doel wordt op de 1e dag van het Loofhuttenfeest een plantenbundel gemaakt
  of aangeschaft?           
-  De etrog, behorende tot de plantenbundel (loelav) moet (net als de drie soorten planten  
   van de bundel) zonder enig gebrek zijn. Is dit niet ver gezocht?                                       
-  De Boekrol Prediker behoort tot de wijsheidsliteratuur. Waarom wordt deze Boekrol
   tijdens het Loofhuttenfeest in de synagoge gelezen?        
-  Welke belangrijke profetie kent het Loofhuttenfeest?     

Hoofdstuk 5 (blz. 55)
Het Loofhuttenfeest,
Deel 2 - De vreugde om de Thora - Simchat Thora
Vragen over het Loofhuttenfeest (De vreugde om de Thora):
-  De Thora neemt in het Joodse denken een belangrijke plaats in. Is het juist om bij de  
   Thora aan de wet te denken of is de Thora meer?     
-  Hoe wordt een Thorarol geschreven en op welke plaats in de synagoge bewaard?
-  Waar herinnert de naam ‘Heilige Ark’ aan?     
-  Wat is het doel van Simchat Thora?          
-  Welke delen uit de Thora worden op Simchat Thora in de synagoge gelezen?  
-  Op welke wijze wordt op de laatste dag van het Loofhuttenfeest aan water gedacht,
   nu en vroeger?           

Hoofdstuk 6 (blz. 67)
Het (her)inwijdingsfeest - Chanoekafeest
Vragen over het (her)inwijdingsfeest:
-  Op grond van welk feit wordt het Chanoekafeest vermeld in de Talmoed en niet in
   de Thora?          
-  Op welke wijze kwam het Hellenisme in Israël en werden de Makkabeeën de
   bevrijders van hun volk?          
-  Waarom werd na de herinwijding van de 2e Tempel het Chanoekafeest op de
  Joodse kalender toegevoegd?        
-  Vermeldt de Tenach één of meerdere gebeurtenissen waar olie niet vermindert?  
-  Hoe wordt het Chanoekafeest gevierd? En welk gedeelte uit de Thora wordt in de  
   synagoge gelezen?    
-  De menorah is als geschenk geschonken, door wie en waarom?    

Hoofdstuk 7 (blz. 87)
Het Nieuwjaar van de bomen - Toe Bisjwat
Vragen over Toe Bisjwat
-  Is het Nieuwjaarfeest van de bomen saai of toch niet?     
-  Hoe belangrijk zijn bomen voor Israël?       
-  Waarom geeft de Thora wel aanleiding tot het Nieuwjaar van de bomen, maar wordt
   het Feest als zodanig niet genoemd?         
-  Op het Nieuwjaar van de bomen zijn de bomen in Israël dor en dood. De amandelboom
   vormt daarop een uitzondering. Wat kunnen we hiervan leren?    
-  Wat zijn de twee belangrijkste bomen in de Thora? Hoe luidt hun geschiedenis?
   Noem de oudste religie en leugen?       
-   Is het waar, dat in de Tenach staat geschreven: “Er zal een periode komen, dat mensen
   zo oud worden als bomen?” Indien dit zo is, welke periode?     

Hoofdstuk 8 (blz. 103)
Het Lotenfeest - Poerimfeest
Vragen over het Poerimfeest:
-  Het wereldrijk van de Perzen en Meden telde honderd zevenentwintig gewesten
  (provincies). Het strekte zich uit van Indië (India) tot Ethiopië (het land ten zuiden van
  Egypte). Voor de Joden  is Kanaän (Israël) het door de Here God beloofde land
  (Genesis 17:8; 35:12). Toch woonden in het wereldrijk van de Perzen en Meden vele
  Joden. Wat was hiervan de oorzaak?       
-  Eén van de hoofdpersonen in de geschiedenis van het Poerimfeest was Mordekai. Wie
   was hij? Wat zou zijn drijfveer geweest kunnen zijn, dat hij het gebod van koning
   Ahasveros overtrad, door niet te buigen voor de op één na machtigste man van het      
   wereldrijk van de Perzen en Meden, de Agagiet Haman?                                                                             
-  Alleen de Jood Mordekai doden? Het was de Agagiet Haman te gering. In het
   wereldrijk van de Perzen en Meden wilde hij al de Joden uitroeien. Hij was een
   Jodenhater, maar waarom?        
-  Waar ontleent het Poerimfeest zijn naam aan?    
-  Op het Poerimfeest wordt uit de Megilloth, één van de vijf Feestrollen, voorgelezen in
   de synagoge. Welke van de vijf? Hoe luidt de geschiedenis voorafgaand aan het
   Poerimfeest? En welk kabaal, vaak oorverdovend, breekt tijdens het voorlezen van deze
   Feestrol diverse keren in de synagoge uit en waarom?     
-  Wat is het doel van het Poerimfeest en de wijze waarop het Feest buiten de synagoge
   wordt gevierd?         

Hoofdstuk 9 (blz. 129)
Het Joodse Paasfeest - Pesachfeest
Vragen over het Pesachfeest:
-   Wat ging er historisch gezien aan het Pesachfeest vooraf?    
-   Voordat het Pesachfeest wordt gevierd, wordt ‘grote schoonmaak’ gehouden. Wat is
    de zin hiervan? Welk aandeel heeft de Westelijke Muur, de Klaagmuur, te Jeruzalem
    in dit reinigingsproces?           
-   Het Pesachfeest begint met de Sederavond en de daaraan verbonden Sedermaaltijd.
    Wat betekent Seder en waarom? Welke gerechten liggen er op de Sederschotel en wat
    is hun betekenis? Hoe verloopt de Sederavond in grote lijnen? En wat houdt jonge
    kinderen gedurende deze lange avond wakker?      
-  Welk delen uit de Tenach worden op de Sjabbat van het Pesachfeest onder meer in
   de synagoge gelezen?          
-  Welke dubbele betekenis heeft het Pesachfeest?      
-   Is er een overeenkomst tussen het Pesachfeest en het christelijke Paasfeest?          

Hoofdstuk 10 (blz. 151)
Het Wekenfeest - Sjawoe’ot
Vragen over Sjawoe’ot:
-  Waarom wordt dit Pelgrimsfeest ‘Wekenfeest’ genoemd, als het in Israël maar één
   dag wordt gevierd? Wat wordt verstaan onder de ‘omertelling’ en waarom zijn
   de ‘omerdagen’, met enkele uitzonderingen, dagen van droefheid?    
-  Op welke wijze werd het Wekenfeest tot aan de verwoesting van de 2e Tempel
   gevierd? Welke mitzwa herhaalde de Here God bij het Wekenfeest en wat kunnen
   we ervan leren?          
-  Het volk Israël ontving in de woestijn een mitzwa om het Wekenfeest te vieren.
   Waarom duurde het ruim 40 jaar voordat dit Feest werd gevierd?   
-  Welk aspect van het Wekenfeest is grotendeels verloren gegaan? Waarom? Waar
   ligt nu het accent bij het gedenken en vieren van dit Feest?    
-  Hoe heeft de viering van het Wekenfeest thuis en in de synagoge plaats?   
-  Het Wekenfeest wordt in het 4e Boek van de Thora ‘de dag van de eerstelingen’   
   genoemd (Numeri 28:26) en in het Nieuwe Testament ‘het Joodse Pinksterfeest’
   (Handelingen 2:1). Welke overeenkomst heeft ‘de dag van de eerstelingen’ met
   het christelijke Pinksterfeest?  

Hoofdstuk 11 (blz. 173)
Geen Feest, maar een vraag:          
- In hoeverre zijn de Joden schuldig aan de kruisdood van de Here Jezus?   

Joodse kalender (maanden en Feesten) (blz. 179)        

Geraadpleegde literatuur (blz. 180)         

Over de schrijfster (blz. 181)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Terug naar de inhoud