Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz van november 2023:
Let op: Er is een strikvraag


Inleiding
‘Kleren maken de man’, zegt een spreekwoord.
Kleren zijn er om te dragen, niet om te scheuren. En toch lezen we in de Bijbel over mensen, die hun kleren scheuren.
De Bijbelquiz van november 2023 wil stilstaan bij ‘het scheuren van kleren’ en één persoon, die zijn kleren niet mocht scheuren.

1. Wie scheurde zijn kleren, toen hij hoorde dat zijn
    zoon gedood was door een wild dier?
a. Ruben
b. Levi
c. Juda

2. Wie scheurde haar pronkgewaad, nadat zij was
    verkracht door haar halfbroer?
a. Prinses Josabath
b. Prinses Tamar
c. Prinses Marianne

3. Sommige mensen ‘moesten’ gescheurde kleren
    dragen, maar wie?
a. Bedelaars                                    
                                                                                                                             
b. Kreupelen
c. Melaatsen

4. Wie mocht zijn kleren niet scheuren?
a. De hogepriester
b. De Here Jezus
c. De Farizeeën

5. Hoe luidt de naam van de schriftgeleerde, die met gescheurde kleren voor de Here God neerknielde, nadat hij
    hoorde, dat de teruggekeerde ballingen hadden gezondigd?
a. Schriftgeleerde Ezra
b. Schriftgeleerde Nicodemus
c. Schriftgeleerde Jozef van Arimatea

6. Hoe luidt de naam van de hogepriester, die zijn hogepriesterlijk gewaad scheurde?
a. Hogepriester Eli
b. Hogepriester Chilkia
c. Hogepriester Kajafas

Overdenking:
Het scheuren van kleren is in de Bijbel een uiting van verdriet en rouw, evenals het slaan op de borst, het scheren van baard en hoofdhaar en het strooien van as op het hoofd.
De belangrijkste priester, de hogepriester, droeg als hij in de Tempel, het Huis van de Here God, binnenging ‘heilige’ kleren. Kleren die ‘apart’ gezet waren en alleen door de hogepriester mocht worden gedragen. Deze prachtige kleding was vol symboliek (Exodus, hoofdstuk 28).
Bij verdriet en rouw mocht de hogepriester zijn hogepriesterlijke kleding niet scheuren (Leviticus 10:6; 21:10).

De Oudtestamentische hogepriester was een wegwijzer naar Die ene unieke Persoon, ‘de Hogepriester van onze belijdenis’: de Here Jezus (Hebreeën 3:1). Hij deed wat geen enkele hogepriester kon doen. Voor eeuwig bracht Hij verzoening voor de zonden van de mens en overwon de dood door op te staan uit de dood.
Door alle eeuwen heen wordt gedacht: de dood en het graf zijn het laatste. Dit is menselijk denken,
de Here God denkt zo niet. Bovendien: De menselijke ziel en geest zijn, in tegenstelling tot het menselijk lichaam, onstoffelijk en kunnen niet sterven.
De Here Jezus leert in de Bijbel: De Here God is geen God van doden, maar van levenden. Voor Hem leven zij allen (Lucas 20:38).

Bij de Here God is troost (Jesaja 51:12) en geen dood, geen rouw, maar ontferming, genade en Leven, eeuwig Leven! Het lijden en sterven van de Here Jezus op het kruis van Golgotha staat hier garant voor. Hij heeft door zijn dood ‘eeuwig leven aan het licht gebracht’ (2 Timoteüs 1:10), ook voor u, jou en mij.
Waarom de Oudtestamentisch hogepriester het hogepriesterlijk kleed niet mocht scheuren, is nu geen vraag meer.

Antwoorden:    
1 = (Strikvraag, Genesis 37:34);
2 = b. (2 Samuël 13:15,19 en 20);  3 = c. (Leviticus 13:45);
4 = a. (Leviticus 21:10); 5 = a. (Ezra 9:3 en 5, Nehemia 8:2);
6 = c. (Matteüs 26:65)

Reageren? Zie 'contact'
Terug naar de inhoud