Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
   
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor mei 2024:
Let op: Er is een strikvraag

Inleiding
Ruimtevaarttechnologie spreekt mensen aan, maar Hemelvaartsdag...?!
Voor velen is deze dag een vrije dag, meer niet. En toch is het gedenken van wat er op deze dag even buiten Jeruzalem gebeurde zo leerzaam. Voor christenen is het ook een feestelijke dag.
De Bijbelquiz van mei 2024 wil stilstaan bij deze dag.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:
1. Hoeveel dagen na het Joodse Paasfeest (Pesach)
    had de hemelvaart van de Here Jezus plaats?
a. 30 dagen
b. 40 dagen
c. 50 dagen

2. De Olijfberg - een sjabbatsreis (achthonderd meter)
    van Jeruzalem verwijderd (Handelingen 1:12) ligt ten
    oosten van Jeruzalem. Daar aangekomen lieten de
    voeten van de Here Jezus plotseling de aarde los.
    Hij zweefde…! Zweefde naar omhoog…! De
    discipelen (leerlingen) zagen het voor hun ogen
    gebeuren. Hoe is dit mogelijk?
a. De discipelen zagen met ‘geestelijke’ ogen


b. Onzichtbare wezens, engelen, droegen de Here Jezus naar de hemel
c. Zijn lichaam was na Zijn opstanding uit de dood een verheerlijkt lichaam. Het had een andere   
   dimensie. Het was niet meer aan de natuurwetten en tijd gebonden

3. Terwijl de Here Jezus naar de hemel ging, zagen Zijn discipelen (leerlingen) Zijn handen. Zij  
    waren…? Vul de ontbrekende woorden in.
a. Zegenend naar hen uitgestrekt
b. Biddend naar omhoog gericht
c. Een kruisteken

4. De discipelen (leerlingen) van de Here Jezus waren ooggetuigen van Zijn hemelvaart. Aan welke   
    hemel wordt dan gedacht?
a. De dampkring (wolkenhemel)
b. Het heelal (sterrenhemel)
c. De derde hemel (de transcendente wereld)

5. Een wolk zorgde ervoor, dat de Hemelvaart van de Here Jezus voor Zijn discipelen (leerlingen  
   niet langer zichtbaar was. Hoe verliep de Hemelvaart van de Here Jezus verder?
a. De hemel opende haar aloude (eeuwige) poorten) voor de Here Jezus
b. De hemel ontving de Here Jezus onder gejuich en bazuingeschal van engelen
c. God de Vader verhoogde Zijn Zoon uitermate

6. Geeft de Hemelvaart van de Here Jezus ook toekomstperspectief?
a. Het is een blijvend afscheid
b. De Bijbel geeft op deze vraag geen antwoord
c. De wederkomst van de Here Jezus op de wolken met grote macht en heerlijkheid

Overdenking
De Bijbel doet geen geografische of natuurkundige uitspraken waar de transcendente wereld van de Here God, de hemel, zich bevindt. De Here Jezus leert: ‘U bent van beneden, Ik ben van boven’ (Johannes 8:23).
Hoever de transcendente wereld van de Here God ‘boven’ de aarde is verwijderd…? We weten het niet. Mogelijk niet zo ver, achter de wolken. De hemel heeft poorten (deuren) en aloude (eeuwige) ingangen… (Genesis 28:17b, Psalm 24:7 en 9, Lucas 2:15a, Openbaring 4:1). Deze openen voor ons een andere dimensie, die voor onze fysieke ogen de onzichtbare wereld is.   

Het was veertig dagen na de opstanding van de Here Jezus uit de dood. De hemel was klaar om Hem te ontvangen. De aloude ingangen, de eeuwige poorten waren wijd geopend om Hem toegang te verlenen (Psalm 24:7-10). De hemel ontving Hem onder gejuich en bazuingeschal van engelen (Psalm 47:6), vol eerbied en heilig ontzag. De Koning der ere, de HERE der heerscharen (Koning van de hemelse legers), de Overwinnaar van zonde, dood, graf en satan, maakte Zijn entree in de hemel…!

God de Vader verwelkomde de Here Jezus. Zijn Zoon was weer Thuis! Thuis bij God Zijn Vader in de hemel. Woorden schieten te kort voor dit gebeuren…
Hemelvaartsdag werd voor de Here Jezus ‘kroningsdag!’ Want God de Vader verhoogde Zijn Zoon uitermate. Hij was met Zijn eigen Bloed, rein en heilig, tot Zijn Vader gekomen (Hebreeën 9:12). God de Vader schonk Zijn Zoon de Naam boven alle namen (Filippenzen 2:9). Zijn hoofd, hier op aarde gekroond met doornen, werd met vele kronen gekroond (Openbaring 19:12). God de Vader liet Zijn Zoon plaatsnemen aan Zijn rechterhand op Zijn troon (Openbaring 3:21), de hoogste plaats van eer!

Hij, Wiens dood verlossing schonk aan u en mij,
zit gekroond met glorie aan Zijns Vaders zij.
Jezus heeft verwonnen dood en hel aan ’t kruis.
Jezus, Gloriekoning, ging naar ’t Vaderhuis.
Refrein: Dood en graf verwon Hij!
                        Juicht uit volle borst;
                        Jezus voer ten hemel,
                                                                glorie onze Vorst!
                                                  Joh. de Heer, Lied 720:2

De Kerk van alle plaatsen en tijden belijdt (zegt) in het Apostolicum, artikel 6: ‘Hij is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.’

Gekroond met heerlijkheid en eer, zó mogen wij, in het geloof, de Here Jezus zien (Hebreeën 2:9b). Totdat…! De Here Jezus wederkomt met grote macht en heerlijkheid (Matteüs 24:30), dan is er geen sprake van ‘gelovig’ zien, maar van aanschouwen…!

Antwoorden
1 = b. (Handelingen 1:3); 2= c. (Johannes 20:19 en 26)
3 = a. (Lucas 24:50 en 51); 4 = c. (Zie overdenking)
5 = Strikvraag (Genesis 28:17b, Psalm 24:7 en 9, Psalm 47:6,
      Lucas2:15a, Filippenzen 2:9, Openbaring 4:1)
6 = c. (Matteüs 24:30, Handelingen 1:1

Reageren? Zie 'contact'

Terug naar de inhoud