Kwetsbare mensen: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Als schrijfster mag ik publiceren uit eigen werk.
Uit dit boek
Deel 3
De pastorale zorg van kwetsbare mensen in de terminale fase

Voltooid leven
Inleiding
De termen ‘voltooid leven’, ‘klaar met leven’, ‘het is mooi geweest’, etc. raken ingeburgerd. Gemakshalve wordt vergeten, dat de mens een eenheid is, een drie-eenheid: lichaam, ziel en geest (Jesaja 42:5, 1 Tessalonicenzen 5:23).  Ziel en geest ‘wonen’ in het menselijk lichaam en hebben invloed op het menselijk lichaam, maar behoren niet tot het lichaam, dat stoffelijk is. Ofwel: Het menselijk leven kent lichamelijk, innerlijk en geestelijk leven.
  Innerlijk leven. De menselijke ziel is onstoffelijk, onzichtbaar en onsterfelijk. Door zijn ziel (Hebreeuw: ‘nèfesh’, Grieks: ‘psyche’) heeft de mens een innerlijk leven. Alle indrukken die we via onze zintuigen waarnemen worden door de ziel beleefd en verwerkt. De menselijke ziel kan door allerlei situaties en omstandigheden hevig in beroering komen en/of innerlijk verdeeld raken.
  Geestelijk leven. De menselijk geest is onstoffelijk, onzichtbaar en onsterfelijk. De menselijke geest (Hebreeuws: ‘ruach’, Grieks: ‘pneuma’, betekent: adem en wind) heeft het vermogen om met de Here God te communiceren en een relatie met Hem aan te gaan, want God is Geest (Johannes 4:24a).
  De menselijke geest drukt zich uit door onze ziel en ons lichaam, maar is niet onze ziel en ons lichaam.
  Voltooid leven! Door de onstoffelijk- en onsterfelijkheid van de menselijke ziel en geest - bij het sterven van het menselijk lichaam verlaten zij het lichaam - leven zij eeuwig voort…! Hun bestemming? Het eeuwige leven in eeuwige heerlijkheid bij de Here God of een eeuwig afgrijzen ver bij het Aangezicht van de Here God vandaan (2 Tessalonicenzen 1:9).

Doorlopende weg
Het leven, ook bij voltooid leven, is geen ‘dood-lopende’ weg, maar een ‘door-lopende’ weg; van tijd naar eeuwigheid. Het leven is sterker dan de dood! De Here Jezus - in Zijn eeuwige, onbegrensde liefde is Hij een onmenselijke lijdensweg gedaan - heeft de dood overwonnen (1 Korintiërs 15:3, 54b).
    Voor ieder mens geldt of hij het nu plezierig vindt of niet - in de samenleving ontwikkelt zich een tendens waarin de dood als een soort bondgenoot wordt beschouwd - dat er ‘eeuwig leven’ is na de dood. De opstanding van de Here Jezus uit de dood staat hier garant voor (1 Korintiërs 15:22). Wel kent de eeuwigheid een splitsing: eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid voor wie het offer van de Here Jezus volbracht op Golgotha in het geloof dankbaar heeft aanvaard (Johannes 3:16) en eeuwig leven in eeuwig afgrijzen (Daniël 12:2) voor wie het offer van de Here Jezus volbracht op Golgotha heeft afgewezen.
    Voltooid leven…?! Maak in de pastorale zorg bespreekbaar, dat het leven geen doodlopende weg is, maar een doorlopende weg.

De praktijk
Bij voltooid leven kunnen situaties en omstandigheden herkenbaar en gelijkluidend zijn. Toch mag niet uit het oog worden verloren, dat ieder mens uniek is en daarmee ook zijn situatie en een eigen benadering vraagt.
    Maak de situatie van betrokkene bespreekbaar. Een luisterend oor doet veel. Ga nooit (toren)hoog boven de betrokkene staan, maar naast hem en toon nooit geveinsde belangstelling. Geef liefdevolle aandacht, zorg en het gevoel van geborgenheid en veiligheid.
    Ongewenst en/of onbemind te zijn, behoren tot een van de ergste vormen van lijden. Dit geldt voor de mens vanaf zijn prilste begin tot (zeer hoge) ouderdom. Probeer betrokkene een liefdevol plekje te geven in uw leven. Kinderen kunnen worden geadopteerd. Wat is er mis mee, om iemand die bejaard is te adopteren? Waar dit gebeurt, wordt het leven voor betrokkene zinvol. Maar niet altijd, door tal van oorzaken kan het voor betrokkene moeilijk of niet te accepteren zijn.

Ongewenst en/of onbemind! In de pastorale zorg moet de liefde van de Here God in Zijn Zoon, de Here Jezus, door betrokkene ‘geproefd’ kunnen worden. Tot hoge leeftijd blijft Hij Dezelfde (Jesaja 46:4).
     In de Here Jezus - als betrokkene het verlossingswerk van de Here Jezus op het kruis van Golgotha persoonlijk aanvaard heeft - mag hij weten: Zie, welk een liefde mij de Vader gegeven heeft, dat ik een kind van God genoemd word en ik ben het ook (naar 1 Johannes 3:1). Kind van de Here God zijn! In de Here Jezus is dat de waarde van zijn leven voor eeuwig…!

Terug naar de inhoud