Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Pinksterfeest 2023

Wat gebeurt er, als men de Heilige Geest ontvangt
De Heilige Geest overtuigt en nodigt uit om te komen tot de Here Jezus. Dit kan bijvoorbeeld door het lezen van Gods Woord, onder de prediking van Gods Woord, een gesprek, etc. Het keren tot de Here Jezus, bekering, is een daad van de mens. De gebeurtenissen ‘direct’ daarop volgend zijn niet vanuit de mens, maar van de Heilige Geest. Deze gebeurtenissen kunnen we ‘werken’ van de Heilige Geest noemen. Vaak zijn we ons niet bewust van deze gebeurtenissen (werken), maar de Bijbel spreekt ervan.
Deze gebeurtenissen (werken) zijn onder meer:

Wedergeboorte
Direct na de bekering tot de Here Jezus ontvangen we de Heilige Geest als ‘eerste’ gave (Romeinen 8:23). Wedergeboorte is het ‘eerste’ werk van de Heilige Geest.
Bij het spreken van belangrijke dingen, begon de Here Jezus vaak met het woord ‘voorwaar’. Tot Nikodemus - hij was Farizeeër, schriftgeleerde en had later mede zorggedragen voor de begrafenis van de Here Jezus - sprak de Here Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3:3). Met andere woorden: wedergeboorte is noodzakelijk.
De Here Jezus sprak vervolgens tot Nikodemus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5). Wedergeboorte is dus uit water en Geest.
‘Water’ reinigt en doet leven!
‘Geest’, de Heilige Geest, doet leven (Johannes 6:63), doet wederom geboren worden. Wedergeboorte is een ‘geestelijke’ geboorte, een Goddelijke geboorte, een geboren worden uit de Here God! (1 Johannes 5:1)
We weten ook: wedergeboorte ontstaat wanneer het onvergankelijke zaad - het eeuwige en onvergankelijke Woord van de Here God - gezaaid in het hart van de mens, wordt bevrucht door de Heilige Geest (1 Petrus 1:23).
Begrijpen we nu alles van de wedergeboorte…? Nee…! Wedergeboorte is een geheim werk van de Heilige Geest. We kunnen het niet naspeuren. Vandaar dat de Here Jezus tot Nikodemus sprak: ‘De wind blaast, waarheen hij wil. U hoort zijn geluid, maar u weet niet, vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Zó is een ieder, die uit de Geest geboren is’ (Johannes 3:8). (Geest is in het Hebreeuw ‘ruach’ en betekent: adem, wind.)

Eigendom maken
Direct na onze bekering tot de Here Jezus doet de Heilige Geest ons door onze wedergeboorte het eigendom zijn van de Here God. Niet als een slaaf, maar als ‘kind van God’ (Johannes 1:12 en 13).
Een kind zegt tegen zijn vader geen ‘meneer’ of ‘heer’, maar ‘papa!’ Evenzo mag een kind van God tegen de Here God zeggen: ‘Abba! Vader!’ (Romeinen 8:15) ‘Vader’ is de kroon van de Naam van de Here God.
Kind zijn van de Here God…?! Dit is het doel en de zin van de Here God met uw (jouw) leven! U (jij) bent geboren om een kind - zoon of dochter - van de Here God te zijn, voor eeuwig…! Beter, mooier en rijker kan het toch niet…?!

Woning maken
Direct na onze bekering tot de Here Jezus komt de Heilige Geest door onze wedergeboorte ‘in’ ons! (Johannes 14:17b, Romeinen 8:11, 2 Timoteüs 1:14) Ofwel: ons lichaam wordt bij onze wedergeboorte een ‘woning’, een ‘tempel’, van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19).
De gemeente - het lichaam van Christus - is de tempel van de Heilige Geest (2 Korintiërs 6:16, Efeziërs 2:22, 1 Petrus 2:4 en 5), maar ook (het lichaam van) de individuele gelovige in de Here Jezus is een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19, Johannes 2:19 en 21). Wanneer we ons dit meer zouden realiseren, gingen we sensueel (zinnen prikkelend) en seksueel dan niet anders leven? Bijvoorbeeld geen porno meer en geen alles kan, alles mag, alles moet kunnen en alles is geoorloofd mentaliteit. We hebben al opgemerkt: de Heilige Geest gaat nooit mee op de weg van de zonde(n).

Verzegelen
Mensen verzegelen soms iets wat (voor hen) belangrijk is, zo ook de Here God. Als eigendom van Hem zijn wij, die door onze bekering tot de Here Jezus wederom geboren zijn, verzegeld met de Heilige Geest (2 Korintiërs 1:22). De apostel Paulus zegt het zo: ‘In Hem (de Here Jezus) bent u, toen u gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (Efeziërs 1:13b). De Heilige Geest is immers beloofd.
Verzegelen kent onder meer de aspecten van veiligheid en eigendomsrecht.
‘Veiligheid’. Als voorbeeld kijken we naar de bijen. We zien dat zij hun honing verzegelen uit veiligheid. Wie verzegeld is met de Heilige Geest, is veilig! Veilig in de zin van: wat er ook gebeurt, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in de Here Jezus Christus (Romeinen 8:38 en 39).
‘Eigendomsrecht’. Als voorbeeld gaan we nog even naar de bijen. Het verzegelen van hun honing is een prachtig werk en een uiterlijk teken van: dit is ons eigendom! Afblijven! De verzegeling met de Heilige Geest is voor Gods tegenstander, satan, een uiterlijk teken, dat hij op ons geen eigendomsrecht kan laten gelden vanwege onze zonden. De Here Jezus kocht en betaalde ons met Zijn leven, met Zijn rein en zondeloos Bloed (1 Petrus 1:18 en 19).  

Onderpand geven
Een onderpand is een waarborg. In de handel: een waarborg als (eerste) aanbetaling voor het (grote) bedrag dat later zal volgen. Direct na onze bekering tot de Here Jezus wordt door onze wedergeboorte de Heilige Geest als onderpand (waarborg) gegeven. De apostel Paulus zegt het zo: ‘(…) en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft’ (2 Korintiërs 1:22).                      
De Heilige Geest is als onderpand onze waarborg voor onze erfenis in de eeuwige heerlijkheid, die komen zal (Efeziërs 1:14). Als kind - zoon of dochter - van de Here God zijn wij medeërfgenaam van de Here Jezus en erfgenaam van de Here God (Romeinen 8:17). Met andere woorden: onze erfenis, in de hemel weggelegd (1 Petrus 1:4), zal niemand kunnen roven.

De doop met de Heilige Geest
Direct na onze bekering tot de Here Jezus worden we door onze wedergeboorte gedoopt met de Heilige Geest.

Het uitstorten van de liefde van de Here God
Direct na onze bekering tot de Here Jezus wordt door onze wedergeboorte de liefde van de Here God in onze harten uitgestort als de ‘hoogste’ gave.

De werken van de Heilige Geest, maar eventueel niet direct na onze wedergeboorte, zijn onder meer:
  • Het onderwijzen en in herinnering brengen van wat de Here Jezus heeft gezegd (Johannes 14:26). De Heilige Geest gaat nooit in tegen wat in de Bijbel geschreven staat. Hij verklaart het;
  • het vertellen over de toekomst (Johannes 16:13, Handelingen 11:28). Hij laat ons niet in het onzekere, wat de toekomst betreft;
  • het geven van de genadegave(n) en de vrucht van de genadegave(n);
  • het geven van ‘geloofs’ zekerheid. We mogen ‘zeker’ weten:
    • Al mijn zonden zijn en worden vergeven (1 Johannes 1:9), nadat ik ze de Here Jezus heb verteld (beleden);
    • ik ben een kind van de Here God.
We mogen het zeker weten! Niet omdat u (jij) het voelt! Het gevoel is geen juiste maatstaf. We mogen het weten, zeker weten! De Heilige Geest ‘in ons’ getuigt ervan. Alleen… twijfel en onzekerheid liggen altijd op de loer. Wanneer zij komen aangewandeld of aangesneld, hanteer dan uw (jouw) ‘geestelijk’ zwaard, het Woord van de Here God (Efeziërs 6:17b). Lees bijvoorbeeld hardop: Johannes 1:12 en 13, Romeinen 8:16,
1 Johannes 1:9. Twijfel en onzekerheid houden niet van wat er geschreven staat in het Woord van de Here God en maken dat ze wegkomen.   

Een blij, gezegend Pinksterfeest

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud