Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Pinksterfeest 2024
De uitstorting en werken van de Heilige Geest

Inleiding
Tien dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksterfeest. Het is in veel Europese landen, waaronder Nederland en in een aantal Afrikaanse landen een twee dagen durend feest, waarvan ook de tweede dag een vrije dag is. Het feest wordt ‘eerste en tweede Pinksterdag’ of ‘Pinksterzondag en Pinkstermaandag’ genoemd.

Bij de voorafgaande christelijke feesten gaat het er om, wat de Here God door de Here Jezus ‘voor’ ons doet. Bij het Pinksterfeest gaat het er om, wat de Here God ‘in’ ons doet door de Heilige Geest.

Wie is de Heilige Geest
Uit de namen van de Heilige Geest, waaronder ‘Geest Gods’ (Romeinen 8:9), ‘Geest van de Vader’ (Matteüs 10:20), ‘Geest van de Zoon’, (Galaten 4:6) en ‘Geest van Christus’ (Romeinen 8:9), blijkt onder meer, dat Hij van hetzelfde Wezen is als de Here God en God is!
De Heilige Geest doet werken, die de Here God alleen kan doen.

Een Persoon
Wanneer de Bijbel over de Heilige Geest spreekt, dan is het over een Persoon. Het Griekse woord voor geest is ‘pneuma’ en onzijdig. Toch gebruikt de Bijbel niet het onzijdig voornaamwoord ‘het’ voor de Heilige Geest, maar  het persoonlijk voornaamwoord ‘Hij’ zo wordt bijvoorbeeld in Johannes 16:12-15 negen keer het persoonlijk voornaamwoord ‘Hij’ gebruikt voor de Heilige Geest.
Als Persoon heeft de Heilige Geest: verstand, gevoel en een wil.

De uitstorting van de Heilige Geest
In het Oude Testament was de Heilige Geest geenszins de Grote Afwezige. Integendeel! De Heilige Geest is God en doet werken, die de Here God alleen kan doen. Toch kon de Heilige Geest in het Oude Testament niemand ‘levend’ maken met de Here Jezus. Eerst moest Zijn incarnatie, lijden, sterven, opstanding en hemelvaart plaatshebben. Ofwel: eerst moest de verheerlijking van de Here Jezus plaatshebben (Johannes 7:39).
Het werk van de Heilige Geest vanaf de schepping totdat Hij werd uitgestort op de Pinksterdag in het jaar 33 te Jeruzalem kent diverse aspecten, waaronder: scheppen, openbaren en toerusten om een speciale taak te verrichten. De Heilige Geest rustte hen toe tot bekwaamheid voor deze taak. We denken onder meer aan:
- Kunstvaardige personen, bijvoorbeeld Besaleël (Exodus 35:30-33);
- profeten, bijvoorbeeld de grote profeet Mozes (Numeri 11:17);
- oudsten, bijvoorbeeld de zeventig oudsten in de tijd van de grote profeet Mozes (Numeri 11:25);
- richters, bijvoorbeeld Gideon (Richteren 6:34);
- koningen, bijvoorbeeld David (1 Samuël 16:13);
- legeraanvoerders, bijvoorbeeld Amasai (1 Kronieken 12:18);
- priesters, bijvoorbeeld Zekarja (2 Kronieken 24:20).
De Heilige Geest bleef niet onder alle omstandigheden op hen rusten. Bij ongehoorzaamheid en zonde(n) trok Hij Zich terug. Zo bad koning David op een gegeven moment: ‘Neem Uw Heilige Geest niet van mij’ (Psalm 51:13b). Hij bad dit nadat de profeet Natan zijn zonden met Batseba - nadat David gemeenschap met Batseba had, werd zij zwanger en liet hij haar echtgenoot Uria doden - aan het licht had gebracht (2 Samuël 11:1-12:14).

Een gedachte van de Here God
Vaak wordt vergeten: Uitsluitend de Joden ontvingen op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, in het jaar 33, op het Joodse Wekenfeest de gave van de Heilige Geest. Ofwel: De heidenen (gojim) ontvingen de Heilige Geest niet gelijk met de Joden.
De tijd die er ligt tussen de uitstorting van de Heilige Geest op de Joden en de heidenen - via de Romeinse hoofdman Cornelius, Handelingen 10:1-48, in het bijzonder vers 44 - is niet gekend. De gedachte van de Here God is: eerst de Jood, daarna de heiden (Romeinen 1:16).

Wie ontvangt de Heilige Geest
Wie zich, ongeacht leeftijd, positie en situatie, laat overtuigen door de Heilige Geest en ingaat op Zijn uitnodiging (Openbaring 22:17, Jesaja 55:1) - door zich met een oprecht hart tot de Here Jezus te keren, bekeren - ontvangt op hetzelfde moment de Heilige Geest. Ofwel: wie voor de Here Jezus knielt (klein voor Hem wil worden) en oprecht vraagt: ‘Here Jezus wilt U al mijn verkeerde daden, al mijn zonden, vergeven? Ik aanvaard U als mijn persoonlijke Verlosser’, ontvangt vergeving van zonden, vrede met de Here God, het eeuwige leven in heerlijkheid en op het moment dat hij dit vraagt, als eerste gave: de Heilige Geest! (Romeinen 8:23) Zonder Hem kan niemand wederom geboren worden…

Wat gebeurt er bij het ontvangen van de Heilige Geest
De gebeurtenissen ‘direct’ nadat iemand zich oprecht tot de Here Jezus heeft gekeerd zijn niet vanuit de mens, maar van de Heilige Geest. Deze gebeurtenissen kunnen we ‘werken’ van de Heilige Geest noemen. Vaak zijn we ons niet bewust van deze gebeurtenissen (werken), maar de Bijbel spreekt ervan.
Deze gebeurtenissen (werken) zijn onder meer:

Wedergeboorte
Direct na de bekering tot de Here Jezus ontvangen we de Heilige Geest als ‘eerste’ gave (Romeinen 8:23). Wedergeboorte is het ‘eerste’ werk van de Heilige Geest.
Bij het spreken van belangrijke dingen, begon de Here Jezus vaak met het woord ‘voorwaar’. Tot Nikodemus - hij was Farizeeër, schriftgeleerde en had later mede zorggedragen voor de begrafenis van de Here Jezus - sprak de Here Jezus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien’ (Johannes 3:3). Met andere woorden: wedergeboorte is noodzakelijk.
De Here Jezus sprak vervolgens tot Nikodemus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5). Wedergeboorte is dus uit water en Geest.
‘Water’ reinigt en doet leven!
‘Geest’, de Heilige Geest, doet leven (Johannes 6:63), doet wederom geboren worden. Wedergeboorte is een ‘geestelijke’ geboorte, een Goddelijke geboorte, een geboren worden uit de Here God! (1 Johannes 5:1)
We weten ook: wedergeboorte ontstaat wanneer het onvergankelijke zaad - het eeuwige en onvergankelijke Woord van de Here God - gezaaid in het hart van de mens, wordt bevrucht door de Heilige Geest (1 Petrus 1:23).
Begrijpen we nu alles van de wedergeboorte…? Nee…! Wedergeboorte is een geheim werk van de Heilige Geest. We kunnen het niet naspeuren. Vandaar dat de Here Jezus tot Nikodemus sprak: ‘De wind blaast, waarheen hij wil. U hoort zijn geluid, maar u weet niet, vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Zó is een ieder, die uit de Geest geboren is’ (Johannes 3:8). (Geest is in het Hebreeuw ‘ruach’ en betekent: adem, wind.)

Eigendom maken
Direct na onze bekering tot de Here Jezus doet de Heilige Geest ons door onze wedergeboorte het eigendom zijn van de Here God. Niet als een slaaf, maar als ‘kind van God’ (Johannes 1:12 en 13).
Een kind zegt tegen zijn vader geen ‘meneer’ of ‘heer’, maar ‘papa!’ Evenzo mag een kind van God tegen de Here God zeggen: ‘Abba! Vader!’ (Romeinen 8:15) ‘Vader’ is de kroon van de Naam van de Here God.
Kind zijn van de Here God…?! Dit is het doel en de zin van de Here God met uw (jouw) leven! U (jij) bent geboren om een kind - zoon of dochter - van de Here God te zijn, voor eeuwig…! Beter, mooier en rijker kan het toch niet…?!

Woning maken
Direct na onze bekering tot de Here Jezus komt de Heilige Geest door onze wedergeboorte ‘in’ ons! (Johannes 14:17b, Romeinen 8:11, 2 Timoteüs 1:14) Ofwel: ons lichaam wordt bij onze wedergeboorte een ‘woning’, een ‘tempel’, van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19).
De gemeente - het lichaam van Christus - is de tempel van de Heilige Geest (2 Korintiërs 6:16, Efeziërs 2:22, 1 Petrus 2:4 en 5), maar ook (het lichaam van) de individuele gelovige in de Here Jezus is een tempel van de Heilige Geest (1 Korintiërs 6:19, Johannes 2:19 en 21). Wanneer we ons dit meer zouden realiseren, gingen we sensueel (zinnen prikkelend) en seksueel dan niet anders leven? Bijvoorbeeld geen porno meer en geen alles kan, alles mag, alles moet kunnen en alles is geoorloofd mentaliteit. We hebben al opgemerkt: de Heilige Geest gaat nooit mee op de weg van de zonde(n).  
Verzegelen
Mensen verzegelen soms iets wat (voor hen) belangrijk is, zo ook de Here God. Als eigendom van Hem zijn wij, die door onze bekering tot de Here Jezus wederom geboren zijn, verzegeld met de Heilige Geest (2 Korintiërs 1:22). De apostel Paulus zegt het zo: ‘In Hem (de Here Jezus) bent u, toen u gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (Efeziërs 1:13b). De Heilige Geest is immers beloofd.
Verzegelen kent onder meer de aspecten van veiligheid en eigendomsrecht.
‘Veiligheid’. Als voorbeeld kijken we naar de bijen. We zien dat zij hun honing verzegelen uit veiligheid. Wie verzegeld is met de Heilige Geest, is veilig! Veilig in de zin van: wat er ook gebeurt, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in de Here Jezus Christus (Romeinen 8:38 en 39).
‘Eigendomsrecht’. Als voorbeeld gaan we nog even naar de bijen. Het verzegelen van hun honing is een prachtig werk en een uiterlijk teken van: dit is ons eigendom! Afblijven! De verzegeling met de Heilige Geest is voor Gods tegenstander, satan, een uiterlijk teken, dat hij op ons geen eigendomsrecht kan laten gelden vanwege onze zonden. De Here Jezus kocht en betaalde ons met Zijn leven, met Zijn rein en zondeloos Bloed (1 Petrus 1:18 en 19).  

Onderpand geven
Een onderpand is een waarborg. In de handel: een waarborg als (eerste) aanbetaling voor het (grote) bedrag dat later zal volgen. Direct na onze bekering tot de Here Jezus wordt door onze wedergeboorte de Heilige Geest als onderpand (waarborg) gegeven. De apostel Paulus zegt het zo: ‘(…) en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft’ (2 Korintiërs 1:22).                      
De Heilige Geest is als onderpand onze waarborg voor onze erfenis in de eeuwige heerlijkheid, die komen zal (Efeziërs 1:14). Als kind - zoon of dochter - van de Here God zijn wij medeërfgenaam van de Here Jezus en erfgenaam van de Here God (Romeinen 8:17). Met andere woorden: onze erfenis, in de hemel weggelegd (1 Petrus 1:4), zal niemand kunnen roven.

De doop met de Heilige Geest
Direct na onze bekering tot de Here Jezus worden we door onze wedergeboorte gedoopt met de Heilige Geest.

Het uitstorten van de liefde van de Here God
Direct na onze bekering tot de Here Jezus wordt door onze wedergeboorte de liefde van de Here God in onze harten uitgestort als de ‘hoogste’ gave.

De werken van de Heilige Geest, maar eventueel niet direct na onze wedergeboorte, zijn onder meer:
- Het onderwijzen en in herinnering brengen van wat de Here Jezus heeft gezegd (Johannes 14:26). De Heilige Geest
  gaat nooit in tegen wat in de Bijbel geschreven staat. Hij verklaart het;
- het vertellen over de toekomst (Johannes 16:13), Handelingen 11:28). Hij laat ons niet in het onzekere, wat de toekomst
  betreft;
- het geven van de genadegave(n) en de vrucht van de genadegave(n);
- het geven van ‘geloofs’ zekerheid. We mogen ‘zeker’ weten:
      - Al mijn zonden zijn en worden vergeven (1 Johannes 1:9), nadat ik ze de Here Jezus heb verteld (beleden);
      - ik ben een kind van de Here God.
We mogen het zeker weten! Niet omdat u (jij) het voelt! Het gevoel is geen juiste maatstaf. We mogen het weten, zeker weten! De Heilige Geest ‘in ons’ getuigt ervan. Alleen… twijfel en onzekerheid liggen altijd op de loer. Wanneer zij komen aangewandeld of aangesneld, hanteer dan uw (jouw) ‘geestelijk’ zwaard, het Woord van de Here God (Efeziërs 6:17b). Lees bijvoorbeeld hardop: Johannes 1:12 en 13, Romeinen 8:16, 1 Johannes 1:9. Twijfel en onzekerheid houden niet van wat er geschreven staat in het Woord van de Here God en maken dat ze wegkomen.

Meer onderwijs over de Heilige geest, waaronder: ‘De (genade)gave van de Heilige Geest’, zie mijn boek: ‘De oorsprong, achtergrond en betekenis van de christelijke feesten’.   

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud