Christelijke feesten: Inhoudsopgave - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

I n h o u d
 
Inleiding
   
Hoofdstuk 1

De adventsweken
Vragen over de oorsprong, achtergrond en de betekenis van de adventsweken:
1.a -    Hoe zijn de adventsweken ontstaan en wanneer beginnen en eindigen ze? Wat betekent advent en
           op welke wijze wordt er aan deze weken aandacht besteed? Kent de adventsperiode ook    
           symbolen?
1.b -    Advent houdt verband met de komst van Jezus Christus, Gods Zoon. Zijn er profetieën, die over  
           Zijn komst spreken (voorzeggen)?
1.c -    De christelijke feesten zijn ontleend aan historische gebeurtenissen. Engelen spelen in deze  
           gebeurtenissen veelal een bepaalde rol. Zo ook bij gebeurtenissen waaraan de adventsweken zijn  
           ontleend. Maar wat weten we over de engelen; wie zijn zij?
1.d -    Hoe was in grote lijnen de politieke situatie van Israël in de jaren 586 - 37 voor Christus?  
           Welke dynastie bekleedde ook het hogepriesterschap? Wie maakten bezwaar tegen hun    
           hogepriesterlijk ambt en waarom?
1.e -    Waarom had de engel Gabriël een boodschap voor de priester Zacharias en bezocht hij hem in de
           Tempel te Jeruzalem? Hij had hem toch thuis kunnen bezoeken, zoals hij zes maanden later deed  
           bij een jonge vrouw in Nazaret? Wie was zij en wat was het doel van zijn bezoek aan haar?  
1.f -     Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden tijdens de adventsweken veelal gelezen in de
           kerk/gemeente en/of thuis?
           Kennen de adventsweken ook een aspect op de toekomst gericht?   

Hoofdstuk 2
Het Kerstfeest
Vragen over de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van het Kerstfeest:
2.a -    Waarom het Kerstfeest vieren, als het oorspronkelijk het feest van de Zonnewende was? Wat is de
           zin en het doel van het Kerstfeest? Kent het Kerstfeest symbolen en/of gebruiken? Op welke wijze
           wordt het feest gevierd?
2.b -    Kerstfeest houdt verband met de geboorte van het Kindje Jezus - Zoon van God en Zoon des  
           mensen. Zijn er beloften en/of profetieën die over Zijn geboorte spreken (voorzeggen) en is Zijn  
           geboorteplaats belangrijk? Bij de geboorte van een kindje wordt aangifte gedaan bij de burgerlijke
           stand. Meestal worden er geboortekaartjes gestuurd, etc. Hoe maakte de Here God de geboorte van  
           Zíjn Zoon bekend?
2.c -    Wie geïnteresseerd is in zijn voorgeslacht, bestudeert onder meer de geslachtsregisters (genealogie).
           In de Bijbel staan twee geslachtsregisters van de Here Jezus vermeld als Zoon van David (Matteüs
           1:1-17, Lucas 3:23-38). Is van Hem ook een Goddelijk geslachtsregister bekend als de Zoon van
            God?
2.d -    De Here God liet Zijn Zoon geboren worden in een stal (grot). Was een koninklijk paleis niet meer     
           op zijn plaats?
2.e -    In de tijd dat het Kindje Jezus werd geboren, heerste keizer Augustus. Wie was deze keizer? Zijn er
           op enige wijze overeenkomsten tussen het Kindje Jezus en deze keizer?
2.f -     Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden tijdens de Kerstdagen veelal gelezen in de
           kerk/gemeente en/of thuis?

Hoofdstuk 3
Twee feesten - Drie koningen (Epifanie) en het feest van de Onnozele kinderen
Vragen over het feest van Drie koningen en het feest van de Onnozele kinderen, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van deze feesten:
3.a -    Was de ster van Betlehem een ‘gewoon’ natuurverschijnsel?
3.b -    Herodes, de kindermoordenaar van Betlehem, wie was hij?
3.c -    De wijzen uit het oosten droomden, evenals pleegvader Jozef. Zijn dromen, zoals een spreekwoord
           zegt, bedrog? Welk verschil en welke overeenkomsten zijn er tussen de droom van de wijzen uit het
           oosten en de dromen van pleegvader Jozef in Matteüs, hoofdstuk 2?
3.d -    De Bijbel spreekt over ‘de wijzen uit het oosten’. Waarom niet over ‘de koningen’ of ‘de magiërs’
           uit het oosten? Hoeveel ‘wijze’ mannen gingen op reis?
3.e -    ‘De ster’ en ‘de kindermoord van Betlehem’ vormen de aanleiding tot het feest van Drie koningen en
           het feest van de Onnozele kinderen. Zijn er profetieën die over de historische gebeurtenissen van
           beide feesten spreken (voorzeggen), evenals over de vlucht van het Kindje Jezus naar Egypte?
           Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden op deze feestdagen veelal thuis gelezen en als het
           feest op een zondag valt of de eerste zondag daarna meestal in de kerk/gemeente?
3.f. -    Aan het feest van Drie koningen gaat ruim een week eerder het feest van de Onnozele kinderen
           vooraf. Waarom deze volgorde, terwijl de historische gebeurtenissen precies andersom hebben
           plaats gehad? Op welke wijze worden de feesten gevierd? Kennen de feesten ook symbolen en/of    
           gebruiken?

Hoofdstuk 4
De Stille (Goede Week)
Deel 1 - Palmzondag
Vragen over Palmzondag, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van dit feest.
4.a -    De Stille (Goede) week is de laatste week van ‘de Lijdenstijd’, ook ‘de veertig-dagen tijd’ of de   
           ‘vastentijd’ genoemd. Waarom deze verschillende namen? Wanneer begint deze periode? En waarom
           wordt soms een ‘askruisje’ op het voorhoofd aangebracht?    
           Spreekt de Bijbel over het ontvangen van een kruisteken op het voorhoofd?
4.b -    De gebeurtenissen van de ‘Stille Week’ hebben 33 jaar na de incarnatie van de Here Jezus plaats.
           Wie was in die dagen de Romeinse keizer? Hoe kan hij de stiefzoon, de (ex-)schoonzoon en de zoon
           van de vorige keizer zijn? Was er in die tijd van Romeinse overheersing voor de vazalstaat Israël nog
           sprake van de Herodiaanse dynastie?
4.c -    Wanneer sloegen mensen (palm)takken van de bomen om over de weg uit te spreiden, evenals men
           deed met groen van het veld en kleren?
           Waarom reed de Here Jezus niet koninklijk op een paard, maar op een ezeltje? Wat deed dit ezeltje?
           Terwijl de scharen blij, enthousiast en juichend Jeruzalem naderden, huilde de Here Jezus. Wat was de  
           oorzaak?
           Wat betekent ‘Hosanna’ en waarom werd er geroepen: ‘Gezegend Hij, Die komt in de Naam des
           Heren’?
4.d -    In de Bijbel lezen we dat de Here Jezus twee keer de Tempel te Jeruzalem reinigde. Waarom wordt dit
           twee keer vermeld? Was één keer niet voldoende geweest? En waarom reinigde Hij de Tempel?
4.e -    Zijn er profetieën die over de historische gebeurtenis van Palmzondag spreken? Welke verzen of
           gedeelten uit de Bijbel worden op deze feestdag in de kerk/gemeente en/of thuis gelezen? Biedt
           Palmzondag ook perspectief voor de toekomst?
4.f -     Kent Palmzondag symbolen, tradities en/of gebruiken?

Hoofdstuk 5
De Stille (Goede Week)
Deel 2 - Witte Donderdag
Vragen over Witte Donderdag, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van deze dag.
5.a -    Leden van het Sanhedrin wilden de Here Jezus uit de weg ruimen. Wat wordt verstaan onder het   
           Sanhedrin? Wie was de voorzitter en uit welke partij kwam hij? Welke groepen werden door de  
           leden van het Sanhedrin vertegenwoordigd?
           Welke twee belangrijke partijen worden in het Nieuwe Testament veelvuldig genoemd en wat    
           werd in grote lijnen door hen geleerd?
5.b -    In de Tenach (Joodse Bijbel, ofwel: het Oude Testament) lezen we, dat de Here God diverse verbonden
           sloot. Noem enkele verbonden door de Here God gesloten en hun betekenis.
           Waarom sloot de Here Jezus op de avond voor Zijn sterven het nieuwe verbond en stelde Hij gelijktijdig
           het (heilig) Avondmaal in? Wie heeft deel aan het nieuwe verbond en waarom?
5.c -    Wat gebeurde er tijdens de laatste maaltijd van de Here Jezus, voor Zijn lijden en sterven, nog meer
           dan de instelling van het (heilig) Avondmaal?
5.d -    Wat speelde zich in de hof van Getsemane af in de nacht van de gevangenneming van de Here Jezus?
5.e -    Zijn er profetieën die over de historische gebeurtenissen rond Witte Donderdag spreken?
5.f -     Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden op Witte Donderdag, veelal thuis en als er een
           kerkdienst is, in de kerk/gemeente gelezen?

Hoofdstuk 6
De Stille (Goede Week)
Deel 3 - Goede Vrijdag
Vragen over Goede Vrijdag, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van deze dag.
6.a -    Het eerste gedeelte van  het vierde artikel van het Apostolicum luidt: ‘Die geleden heeft onder Pontius
           Pilatus.’ Wie was Pontius Pilatus? Hoe luidt de ‘Pilatus-vraag’ en waarom is deze vraag belangrijk?
6.b -    Waarom stond de Here Jezus nog drie keer terecht voor een Romeinse rechtbank en voor wie? Wat
           weten we van deze drie terechtstellingen?
           Wie was Barabbas en wat was de reden, dat het volk voor hem koos?
           De Here Jezus werd na de geseling opnieuw bespot, gehoond, geslagen (gemarteld). Door wie en op
           welke wijze? Wat was het thema van de bespotting? Pontius Pilatus sprak: ‘Zie, de mens!’ Waarom
           deed hij dit?
           Wat wordt verstaan onder de Via Dolorosa en welke gebeurtenissen hadden daar plaats?
6.c -    Wat is de betekenis van bloed in de Bijbel? Wanneer wordt gesproken over een Bloedloze theologie en
           wat zijn de gevolgen ervan?
6.d -    De kruisdood was de wreedste dood uit de oudheid. Hoe had de kruisiging in grote lijnen plaats?
           Wanneer en waarom werden de beenderen van een gekruisigde stuk geslagen? Wat was veelal de
           doodsoorzaak bij een gekruisigde?
           Waarom kunnen we het lijden van de Here Jezus op het kruis van Golgotha wel of niet vergelijken met
           het lijden van andere gekruisigden? Wat was de doodsoorzaak bij de Here Jezus?
           Hoe worden de woorden genoemd, die de Here Jezus gesproken heeft op het kruis? Hoe luiden deze
           woorden en wat was het doel ervan?       
6.e -    Wat gebeurde er op Golgotha na de kruisiging van de Here Jezus?
6.f -     Zijn er profetieën over de historische gebeurtenissen, die op Goede Vrijdag plaatshadden? Welke verzen
           of gedeelten uit de Bijbel worden op Goede Vrijdag veelal in de kerk/gemeente en/of thuis gelezen?

Hoofdstuk 7
De Stille (Goede Week)
Deel 4 - Stille Zaterdag
Vragen over Stille Zaterdag, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van deze dag.
7.a -    Wie ging na het overlijden van de Here Jezus naar de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus en waarom?  
           Wat waren de gevolgen van zijn bezoek aan Pontius Pilatus? Naar welke gewoonte werd de Here Jezus
           begraven en hoe had dit plaats? Wat weten we van Zijn graf en waarom werd er een steen voor Zijn graf
           geplaatst?
7.b -    Is het juist, dat sommigen menen: de Here Jezus is niet gestorven op vrijdag, daar Hij op de derde dag   
           zou opstaan?
7.c -    Wie herinnerde zich de volgende morgen de woorden van de Here Jezus: ‘… en op de derde dag zal Ik
           opgewekt worden’ (Matteüs 16:21; 17:23 en 20:19). Waarom waren deze woorden belangrijk voor
           hen? Bleef het bij hen alleen bij herinneren? Waarom wel of waarom niet? Wat waren de gevolgen?  
7.d -    Het vierde artikel van het Apostolicum luidt: ‘… nedergedaald ter helle’. Wat moeten we hieronder  
           verstaan?
7.e -    De Here Jezus werd begraven. Heeft het een bepaalde reden, dat Hij niet gecremeerd is?
           Welke symbolische betekenis geeft de Bijbel van ‘begraven?’
7.f -     Zijn er profetieën over het graf van de Here Jezus en over het feit dat Hij in het dodenrijk is geweest?
           Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden op Stille Zaterdag veelal in de kerk/gemeente en/of
           thuis gelezen?

Hoofdstuk 8
Het Paasfeest
Vragen over het Paasfeest, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van dit feest.
8.a -    Welke periode van het Romeinse rijk ging vooraf aan het vaststellen van de data van het christelijke
           Paasfeest en de viering van de zondag? Door wie, met welk recht en op welke wijze werden deze data
           vastgesteld?
           Is er enige overeenkomst tussen het Joodse en het christelijke Paasfeest? Waarom wel of waarom niet?
           Wat is de relatie tussen het vieren van het christelijk Paasfeest en de zondag?
8.b -    Wat gebeurde er op de Paasmorgen?
8.c -    Waarom is het ongeloof in de opstanding van de Here Jezus wel of niet alleen van deze tijd?
           Als de opstanding van de Here Jezus uit de dood een verzinsel is, wat dan? Maar indien de opstanding
           van de doden geen verzinsel is, wat betekent dit dan? Wanneer en met wat voor lichaam heeft de
           opstanding van de doden plaats?
8.d -    Waarom had de opstanding van de Here Jezus vroeg in de morgen plaats?
           Met wat voor opstandingslichaam stond Hij op? Indien het een volkomen, volmaakt en verheerlijkt
           Lichaam is, waarom heeft Zijn opstandingslichaam dan littekens?
           Heeft de weggerolde steen van Zijn graf ook nu nog een functie?
8.e -    Waarom ontvangt de mens het eeuwige leven? Is dit leven in heerlijkheid op de lange duur niet
           mateloos saai?
8.f -    Zijn er profetieën die over de opstanding van de Here Jezus spreken? Welke gedeelten uit de Bijbel  
           worden op deze feestdagen in de kerk/gemeente en/of thuis gelezen? Kent het feest ook symbolen en  
           tradities?

Hoofdstuk 9
Hemelvaartsdag
Vragen over Hemelvaartsdag, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van deze dag.
9.a -    Wat leert de Bijbel in grote lijnen over de hemel?
9.b -    Welke gebeurtenissen hadden op Hemelvaartsdag plaats? Welk toekomstperspectief biedt de
           hemelvaart van de Here Jezus?
9.c -    Waarom heeft de Here Jezus Zijn koninklijke waardigheid - Goddelijke eer en majesteit - niet op aarde,
           maar in de hemel ontvangen? Was het niet beter geweest, als Hij op aarde was gebleven? Met welk(e)
           doel(en) ging Hij onder meer naar de hemel?
9.d -    Opgevaren naar de hemel voerde de Here Jezus krijgsgevangenen mee. Waarom en wie waren die
            krijgsgevangenen?
9.e -    Is er in de hemel (enige mate van) herkenning tussen de mensen onderling? Wat wordt bij deze
           vraagstelling door sommigen wel eens vergeten?
9.f -     Zijn er profetieën over de Hemelvaart van de Here Jezus? Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel
           worden op Hemelvaartsdag veelal in de kerk/gemeente en/of thuis gelezen? Kent dit feest ook tradities
           en/of symbolen?

Hoofdstuk 10
Het Pinksterfeest
Vragen over het christelijke Pinksterfeest, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van dit feest.
10.a -    Op welke wijze wordt de datum van het Pinksterfeest vastgesteld?
             Bij het Pinksterfeest gaat het om de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Waarom noemde de Here
             Jezus de Heilige Geest ‘de Trooster?’ Is het verkeerd de Heilige Geest te eren en te aanbidden, zoals
             we ook God de Vader en de Here Jezus eren en aanbidden?
10.b -    Welke gebeurtenissen hadden in het jaar 33 op het Joodse Pinksterfeest plaats?
             Waarom zijn de woorden die de apostel Petrus op de eerste Pinksterzondag te Jeruzalem aanhaalde
             een voorlopige of definitieve vervulling van de profetie uit Joël 2:28-32?
10.c -    Welke tegenovergestelde overeenkomst heeft de torenbouw van Babel met de uitstorting van de
             Heilige Geest?
             Wat wordt door de christenen bij de viering van het Pinksterfeest vaak vergeten?
             Olie is in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. Welke eigenschap heeft zowel de Heilige Geest als
             olie?
10.d -    Wanneer ontvangt men de Heilige Geest? Wat gebeurt er, als men de Heilige Geest ontvangt? Kan
             alleen door handoplegging de Heilige Geest worden ontvangen? Waarom wel of waarom niet?
10.e -    Waarom is de doop met de Heilige Geest wel of niet hetzelfde als de vervulling met de Heilige Geest?
             Is er een relatie tussen de vervulling met de Heilige Geest en de vrucht van de Heilige Geest? Waarom
             wordt er gesproken over ‘de vrucht’ van de Heilige Geest, enkelvoud? Is de vrucht van de Heilige
             Geest hetzelfde als de genadegaven van de Heilige Geest? Welke genadegaven worden aan de         
             gemeente gegeven en met welk doel? Welke genadegaven worden aan de individuele christen
             gegeven en met welk doel? Wat is de hoogste genadegave? Waarom kan liefde zowel een vrucht als
             een genadegave van de Heilige Geest zijn? Hoe kunnen genadegaven worden ontdekt?
10.f -     Zijn er profetieën over het Pinksterfeest? Welke verzen of gedeelten uit de Bijbel worden op het
             Pinksterfeest veelal in de kerk/gemeente en/of thuis gelezen? Kent dit feest ook symbolen en/of  
             tradities?

Hoofdstuk 11
Het Trinitatisfeest
Vragen over het Trinitatisfeest, de oorsprong, de achtergrond en de betekenis van dit feest.
11.a -    Voor welke leer wordt in het Nieuwe Testament met het oog op de toekomst gewaarschuwd? Welke
             personen en Wie in het bijzonder waarschuwen voor deze leer?
11.b-     Welk gemeenschappelijk doel hebben dwaalleringen ten diepste? Waar ontstaan de meeste
             dwaalleringen en wat zijn de gevolgen? Noem tien dwaalleringen, die ook gangbaar zijn in deze tijd?
11.c -    De Bijbel leert het monotheïsme. Eveneens lezen we, dat de Here God Zich openbaart als de Vader, de
             Zoon en de Heilige Geest. Welke kerkvader heeft in het bijzonder scherp nagedacht, hoe dit mogelijk
             is? Tot welke conclusie kwam hij? Welke term bedacht hij? Waar is deze term van afgeleid?
11.d -    De ontkenning van de Godheid van de Here Jezus, maar ook van de Heilige Geest horen thuis in de rij  
             van de dwaalleringen. In welke eeuw kwam deze leer tot bloei? Wie is de grondlegger van deze leer?
             Hoe luidde in grote lijnen deze dwaalleer? Hoe worden deze leer en de aanhangers ervan genoemd?
             Welke Romeinse keizer speelde in de tijd van deze dwaallering een belangrijke rol en waarom?
             Welk doel had onder meer het concilie van Nicea?
             Wie heeft intens tegen deze dwaalleer gestreden? Wat betekende dit voor hem persoonlijk?
11.e -    Heeft de Here God, zoals de vrijzinnige theologie leert, Zijn schepping nodig om tot volledige
             ontplooiing te komen en om lief te hebben of laat de openbaring van de Here God in Drie Personen het
             tegendeel zien?
             Motiveer de volgorde van openbaring: Vader, Zoon en Heilige Geest.
             Door wie wordt de Drie-eenheid in de Bijbel nagebootst (nageaapt) en onder welke namen?
11.f -     Bij welke twee trinitarische formuleringen uit de Bijbel wordt op zondag Trinitatis nogal eens
             stilgestaan in de kerk/gemeente?
             Is uit de zegenbede van Numeri 6:24-26 de Drie-eenheid af te leiden?
             Waarom is een zegen door mensen uitgesproken een zegenbede? Door wie en op welke wijze werd de
             zegenbede uit Numeri 6:24-26 in eerste instantie uitgesproken? Waarom is deze zegenbede niet
             beperkt gebleven tot Israël en wordt zij tot op de dag van vandaag vooral in kerken en gemeenten
             uitgesproken?
             Is deze zegenbede een garantie voor succes, materiële voorspoed en welvaart? Welke drie belangrijke
             aspecten kent deze zegenbede? Kan deze zegenbede worden belemmerd of geblokkeerd?

Hoofdstuk 12
Twee toekomstige feesten
Vragen over de toekomstige gebeurtenissen, die plaatshebben voordat het Joods-christelijke Loofhuttenfeest kán worden gevierd, maar ook over het Joods-christelijke Loofhuttenfeest en een vraag over de bruiloft van het Lam.
12.a -    Welke leer houdt zich bezig met toekomstige gebeurtenissen over ‘de laatste dingen’? Tot deze leer
             behoren belangrijke gebeurtenissen, die plaatshebben voordat het Joods-christelijke Loofhuttenfeest
             kán worden gevierd. Noem zes van deze gebeurtenissen (al zijn er meer) en hun betekenis.
12.b -    Wat betekent de grote verdrukking en de wederkomst van de Here Jezus voor Israël? Welke stad zal
             Zijn residentie zijn en waarom juist deze stad?
12.c -    Welke rol speelt in het duizendjarig vrederijk de residentie van Koning Jezus, de Messias, bij de
             viering van het Joods-christelijke Loofhuttenfeest? Indien de volken in die tijd weigeren dit feest te
             vieren, wat zijn dan de gevolgen of zijn er geen gevolgen?
12.d -    Noem enkele kenmerken van de regeerperiode van Koning Jezus, de Messias, gedurende het
              duizendjarig vrederijk op aarde. Wat zullen de mensen in die tijd in geen geval leren? Welke industrie
              zal in deze periode failliet gaan?
12.e -    Met welk Rijk mag het duizendjarig vrederijk niet worden verward? Noem verschillen.
12.f -     Waarom wordt er door gelovigen in de Here Jezus intens uitgekeken naar de bruiloft van het Lam?

Appendix

Hoofdstuk 1,Galilea

Hoofdstuk 2, De kerstboom

Hoofdstuk 3, Idumea - Edom

Bijlage
1.          Genealogie Hasmoneese dynastie
2.          Overzicht Julius Caesar
3.          Genealogie keizer Augustus en keizer Tiberius
4.          Genealogie Herodiaanse dynastie
5.         Het Imperium Romanum als tetrarchie én Schema, keizers en medekeizers van het Romeinse rijk in de jaren
284-337

Geraadpleegde lectuur
Inhoud

Terug naar de inhoud