Liefde en kennis - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
 
Liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6).
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

Elke maand een nieuwe toets. De toets voor april 2019:

Deze maand willen we stilstaan bij het lijden, sterven, begrafenis en opstanding
van de Here Jezus

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. De Here Jezus was met een kapot gegeselde Rug
   en een doornenkroon op Zijn hoofd aan Handen en
   Voeten vastgespijkerd aan het Kruis van Golgotha.
   Na zes uur kruislijden stierf Hij. Heeft Zijn lijden aan
   het kruis zin?
   a. Nee, tot het jaar 321 stierven velen de kruisdood
   b. Nee, bloedvergieten is altijd zinloos
   c. Ja, de Schriften (Tenach en de Bijbel), die
      spreken over Zijn (kruis)lijden, sterven en
      opstanding moesten worden vervuld. Was dit niet
      gebeurd, dan was Gods Woord onbetrouwbaar
      en de dood geen overwonnen vijand
2. De laatste woorden van een stervende zijn
    belangrijk. De Here Jezus sprak op het kruis van
    Golgotha, onder helse pijnen naar lichaam, ziel en
    geest, zeven keer. Wat is Zijn vierde kruiswoord?
a. Vader vergeef het hun, want zij weten niet was
    zij doen
b. Eli, Eli, lama sabachtani. Mijn God, Mijn God,
    waarom hebt U Mij verlaten?
c. Het is volbracht    
3. De Here Jezus werd met spoed begraven; de Sabbat, de rustdag, brak aan. In welke plaats en welk graf werd Hij
    begraven?
a. Jeruzalem, in Zijn eigen graf
b. Is onbekend
c. Jeruzalem, in het graf van een ander; van Jozef van Arimathea, een lid van het hoogste bestuurs- en
    rechtscollege van Israël (het Sanhedrin)
4. Is het graf van de Here Jezus, waar Zijn overleden Lichaam heeft gelegen, belangrijk?
a. Het is een bedevaartplaats
b. Zijn graf heeft geen enkele betekenis; het bestaat niet meer
c. Het graf is leeg! De Here Jezus is op de derde dag opgewekt uit de dood door de masjesteit van
   God de Vader. De Here Jezus leeft

Antwoorden: 1 = c (Lucas 24:26 en 27), 2 = b (Matteüs 27:46), 3 = c (Matteüs 27:60, Marcus 15:43), 4 = c (Matteüs 28:6, Romeinen 6:4)  

Opmerking:
'Eli, Eli, lama sabachtani. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Dit kruiswoord was geen rebellie, maar het gebed van Hem, Die leed in de diepste Godverlatenheid. Zijn Hart hunkerde zo intens naar God, om God!
De Here Jezus ervaarde: de eeuwige volmaakte harmonie met God Zijn Vader was er niet meer. De hemel was potdicht. Er was diepe duisternis...!
In Zijn Godverlatenheid - Zijn lichaam bloedde, zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving (Hebreeën 9:22) - bloeide Zijn liefde als nooit tevoren.
Zijn liefde voortvloeiend uit Zijn wezen kón Hem niet ontnomen worden. Zijn Liefde maakte deel uit van Hemzelf, van Zijn persoon. Liefde voor God Zijn Vader; liefde voor een gebroken wereld, die bloedt uit ontelbare wonden; liefde voor u, jou en mij; liefde voor de Schriften, het Woord van God.
Her Woord van God, dat eeuwig is en niet gebroken kan worden, kón Hem niet ontnomen worden. Het Woord leefde in Zijn hart, dat liefhad. Het Woord gaf Hem, de Man van smarten, de moed om zich als het Lam van God, dat de zonden wegneemt, te laten slachten.

Op de derde dag stond de Here Jezus op uit de dood; Hij leeft! Dood en graf overwon Hij; het zijn 'overwonnen' vijanden.
De zonden - ieder mens heeft deel aan de erfzonde - zijn door Hem verzoend. Er is vrede met God en eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid voor een ieder, die het verlossingswerk van de Here Jezus volbracht op het kruis van Golgotha met een dankbaar hart aanvaardt.

Een blij en gezegend Paasfeest;
het feest van de overwinning over de dood door de Here Jezus Christus

Terug naar de inhoud