Liefde en kennis - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud
 
Liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6).
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

Elke maand een nieuwe toets. De toets voor maart 2019:

Woensdag 6 maart 2019 begint de 40 dagen- of vastentijd. Deze periode heeft tot doel extra stil te staan bij de lijdensweg, die de Here Jezus is gegaan en bij ons leven in relatie tot Hem.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. De periode van 6 maart 2019 tot 21 april 2019, de
    dag waarop het Paasfeest wordt gevierd, telt 46
    dagen. Waarom wordt deze periode dan onder
    meer de 40 dagentijd genoemd?
   a. Er is dit jaar een (lelijke) telfout gemaakt
   b. De 40 dagentijd valt altijd op de eerste woensdag
       van de maand maart
   c. In de 40 dagentijd wordt de zondag niet
       meegeteld. Deze dag wordt gezien als rustdag
2. In de hof van Getsemane bad de Here Jezus drie
    keer: 'Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze
    (lijdens)beker Mij voorbijgaan, maar niet gelijk Ik wil,
    maar gelijk U wilt.' Op welke wijze verhoorde
    God de Vader dit gebed?
a. Hij verhoorde dit gebed niet
b. Hij zond een engel uit de hemel om Hem kracht
   te geven; kracht om te lijden
c. Hij reageerde met boosheid. De Here Jezus had
   drie keer (Matteüs 26:44) hetzelfde gebed gebeden
    
3. De Here Jezus werd verraden door één van Zijn twaalf discipelen. Door wie en met welk teken?
a. Thomas. Het teken van licht in de duisternis; een fakkel gaf hij Hem
b. Petrus. Een teken van list; een koperen slang gaf hij Hem
c. Judas. Het teken van liefde, genegenheid en vriendschap; een kus gaf hij Hem
4. Liet de Here Jezus Zich zonder meer gevangen nemen?
a. Nee, Hij liet Zijn discipelen voor Hem strijden
b. Nee, Hij verrichtte eerst nog een wonder door het afgeslagen oor van de slaaf van de hogepriester te genezen
c. Nee, naast de genezing van het oor van de slaaf van de hogepriester toonde Hij Wie Hij is. Op Zijn woorden 'Ik
   ben het', viel heel de grote schare die Hem gevangen wilde nemen op de grond

Opmerking:
De mensheid bloedt lichamelijk, innerlijk en geestelijk uit ontelbare wonden. De Here Jezus, als Drager van de zondelast van heel de wereld, kende niet alleen lichamelijk lijden, maar ook innerlijk en geestelijk lijden

Antwoorden: 1 = c, 2 = b (Lucas 22:43), 3 = c (Lucas 22:48), 4 = c (Lucas 22:50,51, Johannes 18:5 en 6)   

Terug naar de inhoud