Leren door vragen: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud


Het Wekenfeest of Joodse Pinksterfeest
Sjawoe'ot  5779van zondagavond 9 siewan tot maandagavond10 siewan 5779 (9 en 10 juni 2019)

Een Pelgrimsfeest

Inleiding
Het Wekenfeest wordt ook genoemd: ‘oogstfeest’, ‘de dag van de eerstelingen’ (van de oogst) en het ‘Joodse Pinksterfeest’ (Handelingen 2:1). Het is een Pelgrimsfeest van één dag, waarop niet wordt gewerkt (Numeri 28:26). Buiten Israël wordt aan dit feest een dag extra toegevoegd.
Het wordt gevierd in de maand siewan (mei/juni)

De viering van het Wekenfeest thuis
In huiselijke kring wordt het Feest niet uitgebreid gevierd. Symbolen kent het Wekenfeest niet. Wel wordt het huis met bloemen versierd en eet men veelal melkproducten (bijvoorbeeld: blintzes, dunne pannenkoekjes). Want zoals melk het eerste en meest essentiële voedsel is voor een baby’tje, zo essentieel zijn de Tien Woorden als geestelijk voedsel voor zowel de individuele mens als de samenleving.

De viering van het Wekenfeest in de synagoge
De synagoge is op het Wekenfeest rijk met bloemen versierd. Vooral de Heilige Ark, de bewaarplaats voor de Thorarollen en de biema, waar het voorlezen uit de Thora plaats heeft, worden versierd.
Het Wekenfeest begint na zonsondergang. Sommige mannen komen bijeen om (extra) ‘te leren’. Om de zin van de wetgeving te verstaan: het bestuderen van de Thora en de rabbijnse toelichtingen, waaronder de ‘misjnàh’ (die ten grondslag ligt aan de Talmoed). Daarvoor verzamelt men zich in groepen in ‘leerzalen’. Veelal wordt ‘geleerd’ (bestudeerd) die gedeelten, die verband houden met de openbaring van de Here God op de Sinaï. Er worden Godsdienstige gedichten en voordrachten gehouden en hymnen gezongen. Dit alles kan tot ver in de nacht of zelfs tot de morgen voortduren. Duurt het tot de morgen, dan wordt het ‘ochtendgebed’ gebeden.

Op de dag van het Wekenfeest wordt uit de Thora gelezen: de voorbereiding en de openbaring van de Here God op de Sinaï en het horen van de Tien Woorden (Exodus, hoofdstuk 19 en 20).
Als de Koré de Tien Woorden leest, gaan alle aanwezigen in de synagoge staan.
Het gedenken van het Wekenfeest als landbouwfeest wordt in de synagoge niet losgelaten. Uit de Megilloth, de vijf Feestrollen wordt de Feestrol ‘Ruth’ genomen en gelezen. In de Tenach behoort de Boekrol Ruth tot ‘de Geschriften’ (Chetoebim) waarvan de Megilloth deel uitmaakt.  

Overeenkomst tussen het Joodse en het christelijke Pinksterfeest
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig ‘pentakosta’. Zowel het Joodse als het christelijke Pinksterfeest heeft vijftig dagen na het Joodse en het christelijke Paasfeest plaats. Voor Joden en christenen is het Pinksterfeest het Feest van de oogst, voor christenen in de zin van ‘een geestelijke oogst’.   
Op het Joodse Pinksterfeest vond te Jeruzalem in het jaar 33 de uitstoring van de Heilige Geest, de Trooster (Johannes 14:26), plaats. Op die dag werd het begin, de eerstelingen, van ‘Gods oogst’ binnengehaald: drieduizend mensen! (Handelingen 2:41) Daarna, al bijna tweeduizend jaar lang, volgde een zéér rijke oogst van mensen. Zij geloven in de Here Jezus, de Zoon van God. Eveneens geloven en belijden zij, dat Hij voor hun zonden heeft geleden en is gestorven op het kruis van Golgotha, is begraven en op de derde dag opgewekt uit de dood door de kracht en majesteit van God de Vader.
De Here Jezus leeft en schenkt eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid (Johannes 11:25 en 26, Lucas 23:43). Deze oogst duurt voort tot de dag dat de Here Jezus wederkomt op de wolken en elk oog Hem zal zien (Handelingen 1:11, Matteüs 24:30). Wat een dag zal dat zijn!

Terug naar de inhoud