Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz,
want liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor januari 2020:
Let op: Er is een strikvraag


De quiz van deze maand heeft enkele vragen over ‘vrede’. Ruim 2000 jaar geleden, in de velden van Efrata (Betlehem), sprak een hemelse legermacht van engelen: ‘Ere zij God en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen’ (Lucas 2:14), maar wanneer is er vrede op aarde…?

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Wie sprak over: 'de weg van de vrede’?
a. De priester Zacharias
b. De profeet Zacharia
c. De hogepriester Jozua

2. De Bijbel vermeldt dat bepaalde personen geen
    vrede kennen. Maak uw/jouw keuze uit:
a. De dictators
b. De goddelozen
c. De leugenaars

3. Waar is vrede een vrucht van?
a. Vergevingsgezindheid
b. Geloof, hoop en liefde
c. Het menselijk verstand


4. Wie noemde het altaar, dat hij bouwde: ‘De HERE is vrede’?
a. Abraham
b. Gideon
c. Samuël

5. Wie draagt in de Bijbel als eerste de titel ‘koning van de vrede’?
a. De Here Jezus
b. Koning Salomo
c. Melchizedek

6. Hoe kunnen mensen vrede met God ontvangen?
a. Door te proberen zelf een vredestichter te zijn
b. Door onze vijanden lief te hebben
c. Door het persoonlijk aanvaarden van het Bloed van de Here Jezus, gestort op Golgotha

Enkele opmerkingen over ‘Vrede op aarde’:
Wie droomt er niet van ‘vrede op aarde’? Toch zijn de woorden van de hemelse legermacht van engelen geen utopie, maar profetie. Er zal ‘vrede op aarde’ komen.
De Here God is geen leugenaar (Hebreeën 6:18). Zijn wezen is liefde (l Johannes 4:8); we zijn geroepen tot een persoonlijke relatie met Zijn Zoon, de Here Jezus (1 Korintiërs 1:9).
De Here God is ook heilig (Leviticus 11:44). De zonden - vanaf de zondeval in de hof van Eden is de mens een zondaar voor God (Genesis, hoofdstuk 3) - moeten worden verzoend. De Here God is ook rechtvaardig (Psalm 11:7, Jesaja 45:21). Hij kan de zonden niet door de vingers zien.
‘Vrede op aarde!’ God werd mens in Die ene unieke Persoon: de Here Jezus Christus. Hij is de Vredevorst (Jesaja 9:5). Bij Zijn eerste komst op aarde heeft Hij Zijn godheid afgelegd (Filippenzen 2:6 en 7). Als de Zondeloze heeft Hij, door het geven van Zijn Bloed op het kruis van Golgotha, de zonde verzoend. Aan de eis van Gods heiligheid en rechtvaardigheid heeft Hij voldaan. Er is vrede met God voor een ieder, die Zijn Offer op Golgotha volbracht, persoonlijk aanvaardt!
‘Vrede op aarde!’ Bij de tweede komst van de Here Jezus Christus, in grote majesteit en heerlijkheid, zal er vrede op aarde zijn! De Here God heeft het in Zijn woord immers voorzegd (Jesaja 2:1-5; 11:6-11; 65;20-25, Matteüs 25:31-46,Openbaring 20:1-6). Naar Zijn komst zien we dankbaar en biddend uit! ‘Maranatha: Kom, Here Jezus, kom!’

Antwoorden:
1 = a (Lucas 1:79b); 2 = b (Jesaja 48:22); 3 = Strikvraag *;
4 = b (Richteren/Rechters 6:24); 5 = c (Hebreeën 7:1 en 2, Genesis 14:17-20);
6 = c (Kolossenzen 1:20) Daniël 10:4-12 en 18, Matteüs 38:3, Lucas 2:9).

Noten:
* Vrede is een vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22)

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud