Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz,
want liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor mei 2019:


Deze maand willen we stilstaan bij
de dood
en de opstanding uit de dood

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:

1. Na de begrafenis van de Here Jezus gingen vrouwen
    tegen het aanbreken van de eerste dag van de week
    naar Zijn graf. Zijn overleden lichaam zagen zij niet in
    het graf; wel een engel. Wat zei deze hemelse
    boodschapper tegen haar?
   a. De dood is overwonnen
   b. Christus is opgewekt uit de doden, als Eersteling
       van hen, die ontslapen zijn
   c. Weest niet bang. Ik weet, dat u Jezus zoekt,
      de Gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is
      opgewekt

2. De Bijbel spreekt over 'de sleutels van de dood en
    het dodenrijk.' Wie heeft na de opstanding van de
    Here Jezus uit de dood deze sleutels?
a. God de Vader
b. De Here Jezus
c. De tegenstander van God, satan    
3. De Bijbel leert dat 'alle' doden, door de opstanding van de Here Jezus uit de dood, eeuwig leven zullen ontvangen
     (1 Korintërs 15:22). Is dit niet vreselijk oneerlijk?
a. Ja, maar zo heeft de Here God het nu eenmaal beslist. Hij is soeverein
b. Nee, want God is liefde
c. Nee, want zowel het Oude als het Nieuwe Testament leert dat de eeuwigheid een splitsing kent; eeuwig leven
    in eeuwige heerlijkheid en eeuwig leven in eeuwige versmading en afgrijzen

4. Bij het sterven hoeven we niet bang te zijn. De Here Jezus zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven,
   wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij (zij) gestorven.' Waar staat dit vers in de Bijbel geschreven?
a. Johannes 11:25
b. Lucas 11:25
c. Matteüs 11:25

Antwoorden: 1 = c (Matteüs 28:5b en 6a), 2 = b (Openbaring 1:18), 3 = c (Daniël 12:2, Johannes 5:29), 4 = a (Johannes11:25)  

Opmerking:
Als er geen opstanding is uit de dood, wat dan...? Is het menselijk leven dan niet onderworpen aan zinloosheid, doelloosheid, onverschilligheid en dorheid? Want vroeg of laat ontmoeten we de dood.
De Here God? Als er geen opstanding uit de dood is, kan op Hem geen beroep worden gedaan. Er is geen verzoening met Hem, geen vergeving van zonden. De Here Jezus is dan niet opgewekt uit de dood tot onze rechtvaardiging.
De wereld zegt: 'Dood is dood.' Maar alleen wat stoffelijk is, kan sterven. De menselijke ziel en geest kunnen niet sterven; zij zijn immaterieel. Waar blijven zij, als er geen lichamelijke opstanding uit de dood is...?
Maar de Here Jezus is opgewekt uit de dood! Hij leeft! In Hem zijn wij geroepen tot Zijn eeuwige heerlijkheid (1 Petrus 5:10). Ofwel geroepen tot eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid. We zullen stralen als de glans van de sterren voor eeuwig en altoos (Daniël 12:3).
Heeft u (heb jij) al antwoord gegeven op Zijn roepstem? (Zie tab.'De Bijbel' ) Zijn eeuwige heerlijkheid wil de Here Jezus met u (jou) delen (2 Tessalonicenzen 2:14).

Terug naar de inhoud