Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor December 2020:
Let op: Er is een strikvraag

Er wordt in de Bijbel vaak bijzondere aandacht en waarde gehecht aan iemands naam. De naam moet dan iets weergeven van het gewenste karakter of levensloop van het pasgeboren kindje.
De Bijbelquiz van deze maand wil stilstaan bij ‘de Naam’ van het Kind waarin God naar ons toekomt.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:
1. Tegen wie sprak ‘een’ engel, dat het Kindje door
    Maria verwacht en verwekt uit de Heilige Geest
    (Lucas 1:35), ‘Jezus’ genoemd moest worden?
a. Jozef
b. Maria
c. Onbekend

2. De naam ‘Jezus’ betekent?
a. God met ons
b. Sterke God
c. Hij, Die redt

3. In het Bijbelboek Jesaja lezen we, dat door Jesaja
    goddelijke Namen worden genoemd. Welke
    naam noemde hij niet?
a. Eeuwige Vader
b. Immanuël
c. Vredevorst

4. Een engel vol van hemelse heerlijkheid sprak in de velden van Bethlehem tot de herders: ‘U is heden de Heiland
    geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David (Lucas 2:11). ‘Christus’ betekent?
a. Zaligmaker
b. Gezalfde
c. Koning der koningen

5. De engel sprak: ‘(…) in de stad van David.’ Ofwel: Bethlehem. Welke voorouders van David woonden in
    Bethlehem?
a. Juda en Tamar
b. Boaz en Ruth
c. Elkana en Hanna

6. Hoe noemt de Here Jezus Zichzelf veelvuldig in de vier Evangeliën?
a. Zoon van God
b. Zoon van de mensen
c. De Alpha en de Omega

Opmerking
De meeste mensen zijn gesteld op een ‘goede’ naam. Maar wat als de levende God moet zeggen: ‘U hebt de naam, dat u leeft, maar u bent dood’? (Openbaring 3:1b) Ofwel: geestelijk dood voor de levende God!

'Als God zijn', dat wilde Gods tegenstander, satan (Jesaja 14:13 en 14).
In de mooiste tuin, die de aarde ooit heeft voortgebracht, probeerde satan met succes de mens wijs te maken ‘als God te zijn, kennende goed en kwaad’ (Genesis 3:5b).
Tot op de dag van vandaag wil de mens ‘als God zijn’. Maar God werd mens! Hij komt naar ons toe in het Kind van Bethlehem. Hij is het vleesgeworden Woord van God (Johannes 1:14). Door Hem is de weg open om ‘kind van God’ te zijn (Johannes 3:16, Romeinen 8:16).

Heerlijk is Uw Naam, heerlijk is Uw Naam.
Hoog verheven en vol van kracht,
Heerlijk is Uw Naam.
Jezus, Jezus, heerlijk is Uw Naam.
Uit: Joh. de Heer, Lied 978:1

Antwoorden:
1 = a (Matteüs 1:20 en 21); 2 =c (Matteüs 1:21);
3 = c (Strikvraag, Jesaja 7:14; 8:8; 9:5); 4 = b Christus is Grieks en betekent: ‘Gezalfde);
5 = b (Ruth 1:1, 26; 4:21 en 22); 6 = b (In het Bijbelboek Matteüs wordt deze Naam meer dan 25

Reageren? Zie 'contact'

Terug naar de inhoud