Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor Januari 2022:
Let op: Er is een strikvraag


De Here Jezus is van eeuwigheid God (Johannes 1:1-4). Zijn incarnatie (vleeswording) had plaats in Bethlehem, de stad van David.
Jozef, de pleegvader van het Kindje Jezus, is uit het geslacht van David (Lucas 2:4). Maar wat weten wij van David?
De Bijbelquiz van januari 2022 gaat over David.

Let op: Er is een strikvraag!

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:
1. De overgrootouders van David, Boaz en Ruth (Ruth
     4:13, 21), woonden in Bethlehem. Welke
    nationaliteit had Ruth van geboorte?
a. Jood
b. Ammoniet
c  Moabiet

2. David, de jongste zoon van Isaï, was schaapherder
    en knap van uiterlijk (1 Samuël 16:11, 12a). Hoeveel
    broers had hij?
a. Zeven broers
b. Vijf broers
c. Drie broers
3. In de velden van Efratha (Bethlehem), waar David dag en nacht de zorg had voor de schapen van zijn vader, was
    hij alleen met de Here God. Kwam er een leeuw of beer om een schaap te roven, dan vocht hij met deze roofdieren
    (1 Samuël 17:34-36a).
    Op een dag ging hij vechten, niet met een dier, maar met een vijand van het volk Israël: reus Goliath. Toen de
    Filistijn Goliath David zag naderen vervloekte de reus David bij zijn goden (1 Samuël17:43). Hoe reageerde David
    op deze vervloeking?
a. David sprak: ‘Ik treed u tegemoet in de Naam van de HERE’
b. David sprak: ‘Ik treed u tegemoet in de Naam van de HERE der heerscharen (engelen), de God van de slagorden
    van Israël, die u getart hebt’
c. David sprak: ‘Ik treed u tegemoet in de Naam van de HERE van de heerscharen, de God van Israël; ik zal u
    verslaan en doden’

4. In het begin had koning Saul veel genegenheid voor David. Hij werd zijn wapendrager (1 Samuël16:21). Toen koning
    Saul begreep, dat David in zijn plaats koning zou worden, wilde hij hem doden. Meer dan tien jaar is David op de
    vlucht voor koning Saul geweest. Hoeveel keer is David tot koning gezalfd?
a. Eén keer
b. Twee keer
c. Drie keer

5. David regeerde 40 jaar als koning. Hij was naast koning ook:
a. Een profeet
b. Een dichter
c. Een musicus

6. Welke belofte heeft de Here God aan David gegeven?
a. Als u trouw Mij blijft dienen, zal uw zoon na u koning worden
b. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn
c. Uit u zal de Messias, de Christus, geboren worden

Antwoorden:
1 = c. (Ruth 4:10);
2 = a. (1 Samuël 16:10); 3 = b. (1 Samuël 17:45b);
4 = c. (1 Samuël16:23 in Bethlehem; 2 Samuël 2:4 tot koning over Juda; 2 Samuël 5:3 tot koning
over heel Israël);
5 = Strikvraag. (Profeet: Handelingen 2:29, 30; Dichter: Zie Bijbelboek de Psalmen; Musicus:
1 Samuël 16:18); 6 = b. (1 Samuël 7:16)

Korte overdenking:
Tot de laatste deportatie naar Babel (586 voor Christus) heeft er een nazaat van David op de troon gezeten. Daarna ging de dynastie van David niet verder (Jeremia 22:30), maar wel het geslacht van David (Matteüs 1:7-16).
De volkeren zijn de troon en kroon van David vergeten of bekommeren zich er niet om. Het volk Israël blijft de oprichting van de vervallen hut (koningshuis) van David verwachten, want het staat geschreven in Gods Woord (Amos 9:11).
De Here God blijft trouw aan Zijn beloften. Zijn belofte aan David gegeven, is Hij niet vergeten. De Here Jezus, ongeveer duizend jaar na David geboren, is naar het vlees de Zoon van David (Matteüs 1:1).

David hakte reus Goliath het hoofd af (1 Samuël 17:51). De Zoon van David, de Here Jezus, heeft bij Zijn eerste komst naar de aarde satan de kop vermorzeld (Genesis 3:15). Hij heeft vrede met God tot stand gebracht door Zijn verzoenend lijden en sterven op het kruis van Golgotha en eeuwig leven aan het licht gebracht (Kolossenzen 1:20,, 2 Timoteüs 1:10).
Bij Zijn wederkomst in heerlijkheid en grote macht zal Hij Koning zijn over het huis van Jacob (Israël) en heersen tot in eeuwigheid (Lucas 1:32,33). Meer nog: Hij zal Koning zijn over de hele aarde. Hij zal de enige zijn en Zijn Naam de enige (Zacharia  14:9).
Ook nu wil de Here Jezus - David was schaapherder en koning - de Goede Herder en Koning zijn in uw/jouw leven. Is Hij al uw/jouw Herder-Koning?

In de volgende quiz willen we stilstaan bij: ‘David, een man naar Gods hart’.

Reageren? Zie 'contact'

Terug naar de inhoud