Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor April 2021:
Let op: Er is een strikvraag


De Bijbelquiz van deze maand wil stilstaan bij ‘strijd’. Zonder strijd is er geen overwinning.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:
1. Er was een strijd met Amalek. Wie streed het eerst
    tegen deze vijand?
a. Abram
b. Jozua
c. Koning Saul

2. Gedurende een gewapende strijd wees de arm van
    iemand voortdurend naar omhoog. Wie was
    deze persoon?
a. Abram
b. Mozes
c. Koning David

3. Wie zwaaide met zijn speer en versloeg
    achthonderd man?
a. Simson, in zijn strijd tegen de Filistijnen
b. Reus Goliath, in de tijd van koning Saul
c. Adino, één van de helden van koning David

4. Welk wapen heeft de Here God ons gegeven?
a. Het gebed
b. De geestelijke wapenrusting
c. De genadegaven van de Heilige Geest

6. Aan het einde van de tijd zal er een geweldige strijd plaatshebben. Hoe zal de overwinning
   plaatsvinden?
a. Door het gebruik van vreselijke wapens
b. Door een scherp zwaard, dat uit de mond van de Here Jezus komt
c. Door vuur dat uit de hemel daalt en alle vijanden zal verslinden

Antwoorden:
1 = a (Genesis 14:7); 2 = b (Exodus 17:11 en 12);
3 = c (2 Samuël 23:8); 4 = b (Strikvraag, de antwoorden zijn goed);
5 = b (Efeziërs 6:17b); 6 = c (Openbaring 20:9).

Opmerking:
Het leven van gelovigen in de Here Jezus kent strijd.
- Een strijd tegen de zonde in eigen leven;
- een strijd tegen de verleidingen van de boze;
- een strijd om het geloof vast te houden;
- een strijd om het rijke Evangelie van de Here Jezus door te geven.
Het Bijbelboek Jozua leert ons: De strijd wordt steeds zwaarder:
- Jericho viel zonder slag of stoot (Jozua 5:13-6:27);
- Ai moest worden ingenomen (Jozua, hoofdstuk 7 en 8);
- De coalitie van 5 Zuid-Kanaänietische steden werd na een zeer zware strijd gewonnen (Jozua,
   hoofdstuk 10);
- De coalitie van het Noorden was zo talrijk als het zand van de zee. De vijand had veel paarden en
   strijdwagens (Jozua 11:1-15);
- De Enakieten, reuzen voor wie hun ouders en grootouders zeer hadden gevreesd (Numeri 13:22-33).
Toch was de levende God met Zijn volk Israël en gaf de overwinning.
Veel rijke beloften lezen we in Gods Woord voor hen die overwinnen in de geestelijke strijd. Onder meer:

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon,
gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon
(Openbaring 3:22

Reageren? Zie 'contact'

Terug naar de inhoud