Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz;
liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor maart 2023:
Let op: Er is een strikvraag


Inleiding
In de Bijbel lezen wij over mensen in dienst van de Here God, bijvoorbeeld het ambt van priesters. De hogepriester bekleede het hoogste priesterlijk ambt (Leviticus 21:10). Hij droeg een prachtig, sierlijk kleed (Exodus 28:1-3).
De Bijbelguiz van maart 2023 wil stilstaan bij de hogepriester.

1. In de eerste vijf boeken van het Oude Testament, de
   Pentateuch, wordt gesproken over ‘de priester van
   God, de Allerhoogste’. Hoe is de naam van deze
   priester?
a. Aäron
b. Melchisedek
c. Mozes

2. Waarom mochten de priesters en hogepriester geen
    wollen kleding dragen, maar linnen kleding?
a. Wol is ongezond
c. Wol kriebelt teveel
c. Wol doet zweten

3. De hogepriester mocht geen lichamelijk gebrek(en)
   hebben. Waarom niet?

a. Voor besmettingsgevaar
b. De aandacht van de mensen zich zou richten op zijn gebrek(en) en niet op het hogepriesterlijke
    kleed, dat hij droeg.
c. Het dragen van de tulband met de gouden plaat de hogepriester te zwaar zou zijn  

4. Op de gouden plaat van de tulband waren woorden gegraveerd. Welke woorden?
a. De HERE heilig
b. De HERE is genadig
c. De HERE is barmhartig

5. Een hogepriester mocht zijn kleren niet scheuren (Leviticus 21:10). Wie van hen deed dit toch?
a. De hogepriester Kajafas
b. De hogepriester Eli
c. De hogepriester Aäron

6. Wanneer mocht de hogepriester, als hij de Tabernakel/Tempel binnenging, het hogepriesterlijk
    kleed niet dragen?
a. Als hij het Pascha ging eten, voorafgaand aan het feest van de ongezuurde broden
b. Als hij op grote verzoendag de Tabernakel/Tempel binnenging
c. Als hij het Loofhuttenfeest vierde

Overdenking:
De Oud Testamentische hogepriester mocht geen lichamelijk gebrek hebben. Hij was een beeld van de Here Jezus, Zoon van God en Zoon van de mensen. In de Here Jezus is geen zonde (2 Korintiërs 5:21); Hij is de Zondeloze.
De Oud Testamentische offerdieren, geslacht om de zonden van de offeraar te bedekken (Psalm 32:1) wezen naar de Here Jezus, als het Lam van God, geslacht op het kruis van Golgotha.

Dieper dan een mens ooit kan lijden, leed de Here Jezus naar lichaam, ziel en geest. Niet de spijkers, die Zijn handen en voeten doorboorden op het kruis van Golgotha, hielden Hem vast op het vloekhout (Galaten 3:13), maar Zijn liefde.
Terwijl Hij beneden menselijk leed, vloeide Zijn Bloed en bloeide Zijn liefde.
Liefde voor God, Zijn Vader. Liefde voor de Schriften, die vervuld moesten worden (Matteüs 26:54, Lucas 24:27). Liefde voor een gebroken wereld, verloren in schuld. Liefde voor u, jou en mij (Johannes 3:16).

De Oud Testamentische hogepriester droeg de namen van de 12 stammen van Israël op Zijn schouders en hart (Exodus 28:5-12; 15-29),
De Here Jezus droeg ons oordeel, de straf voor onze zonden, op het kruis van Golgotha. Hij leed en stierf. Aan de eis van Gods liefde, heiligheid en rechtvaardigheid – vanwege onze zonde – heeft Hij voldaan. Het is volbracht (Johannes 19:30).
Op de derde dag stond Hij op uit de dood. Opgewekt door de kracht en majesteit van God de Vader (Romeinen 6:4). De Here Jezus leeft!
Mag Hij uw/jouw Hogepriester zijn, schitterend in glorie? Mag Hij u/jou liefhebben, als Zijn kind? Mag Hij, waar nodig, u/jou dragen?

Antwoorden:     
1 = b. (Genesis 14:18); 2 = c  . (Ezechiël 44:17);
3 = (Strikvraag: Leviticus 21:16-18); 4 = a. (Exodus 28:36b);
5 = a. (Matteüs 26:65); 6 = b. (Leviticus 16:4 en 23)

Reageren? Zie 'contact'


Terug naar de inhoud