Iedere maand een nieuwe quiz - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Iedere maand een nieuwe quiz,
want liefde voor en kennis van Gods Woord zijn belangrijk (Hosea 6:6)
    
Toets uw/jouw Bijbelkennis

De quiz voor maart 2020:
Let op: Er is een strikvraag


Woensdag 25 februari 2020 begon de veertigdagen- of vastentijd. Een periode met als doel om stil te staan bij wat de Here Jezus deed voor een gebroken wereld verloren in schuld en onze persoonlijke relatie met Hem (1 Korintiërs 1:9).
De quiz van deze maand heeft enkele vragen over de laatste uren van de Here Jezus op aarde als de lijdende Knecht van de HERE.

Maak uit de vragen uw/jouw keuze:
1. Welke maaltijd gebruikte de Here Jezus de avond
    voorafgaand aan Zijn lijden?
a. Een maaltijd waar uitsluitend ongezuurde broden,
    bittere kruiden, peterselie of selderij, chaoset* en
    een ei, werden gegeten
b. De sedermaaltijd (= het Pascha)
c. Een maaltijd gebruikte de Here Jezus toen niet; Hij
    vastte

2. Door alle eeuwen heen en tot op de dag van
   vandaag worden mensen uit haat, nijd en afgunst  
   onschuldig ter dood veroordeeld, ook de Here Jezus.
   Voor welke rechtbank of rechter stond de Here
   Jezus in Jeruzalem niet terecht?

a. Het hoogste bestuurs- en rechtscollege van Israël; Het Sanhedrin
b. De Romeinse rechtbank met als rechter de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus
c. De Romeinse rechtbank met als rechter Herodes de Grote

3. Lijden in een liefdeloze omgeving maakt het lijden extra zwaar. De Here Jezus leed in een omgeving
    van spot, hoon en laster. Slechts een van Zijn discipelen (volgelingen) stond aan de voet van Zijn kruis.
    Deze discipel stierf later niet de marteldood. Wat is de naam van deze discipel?
a. Andreas; hij was de eerste volgeling van de Here Jezus
b. Petrus; hij was altijd haantje de voorste
c. Johannes; hij was de discipel, die de Here Jezus liefhad

4. De Here Jezus gaf Zijn leven op Golgotha. De naam Golgotha betekent?
a. Martelplaats
b. Schedelplaats
c. Lenteheuvel

5. De Here God gaf ‘het bloed’ - in het bloed is het leven van het lichaam - op het altaar voor de
    verzoening van de zonde** (Leviticus 17:11).  Want voor de grondlegging van de wereld had de Raad van
    God bepaald: ‘Zonder bloedstorting is er geen vergeving’ (Hebreeën 9:22). Het bloed van wie kon aan
    ‘deze eis’ van Gods heiligheid en rechtvaardigheid volledig voldoen?
a. Het bloed van schapen en bokken op het brandofferaltaar
b. Het bloed van eenjarige, gezonde en gave schapen en bokken op het brandofferaltaar
c. Het bloed van een door de erfzonde zondig mens

6. Wie is schuldig aan de kruisdood van de Here Jezus; het vlekkeloos en onberispelijk Lam van de
    Here God? (1 Petrus 1:18 en 19)
a. De Joden; zij hebben de kruisdood van de Here Jezus begeerd en geëist
b. De Romeinen (heidenen); zij hebben ingestemd met de kruisdood van de Here Jezus en deze
    voltrokken
c. De hele mensheid; door de erfzonde ook u, jij en ik

Enkele opmerkingen over ‘de liefde van God’:
Er wordt soms gezegd: ‘Als God liefde is, wat zien we er dan van?’
Voor wie in gedachte staat bij het kruis van Golgotha wordt de liefde van God zichtbaar; liefde die we niet kunnen begrijpen, maar wel persoonlijk aanvaarden.

De Here Jezus leed op het kruis van Golgotha helse pijnen naar lichaam, ziel en geest.
De eeuwige en volmaakte harmonie met God Zijn vader was er niet meer. De hemel was potdicht; er was duisternis. Zijn lichaam bloedde, maar Zijn liefde bloeide als nooit tevoren.
Zijn liefde voortvloeiend uit Zijn Wezen kón Hem niet ontnomen worden. Zijn liefde maakte deel uit van Hemzelf, van Zijn Persoon. Liefde voor God Zijn Vader; liefde voor de Schriften, het Woord van God, dat in Zijn hart leefde; liefde voor een gebroken wereld, die bloedt uit ontelbare wonden; liefde ook voor u, jou en mij. Zijn liefde gaf Hem, de Man van smarten, de moed om Zich als het onberispelijke en vlekkeloze Lam van God te laten slachten op het altaar Golgotha.

Zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16 (Herz. St. Vert.)

Aanvaarden wij Zijn liefde in geloof?

Antwoorden:    
1 = b (Lucas 22:15);   2 = c (Matteüs 2:19)
3 = Johannes 19:26); 4 = b (Johannes 19:17;
5 = Strikvraag. Het bloed van eenjarige, gezonde en gave bokken en schapen kon de zonde wel bedekken
      (Psalm 32:1), maar niet volledig reinigen of wegnemen (1 Johannes 1:7);
6 = c (Romeinen 6:23).

Noten:
*   Charoset is een mengel van zoete appelen, gemalen amandelen, noten, rozijnen, kaneel suiker en wat wijn
**  Zonde is de wortel. Zonden is de vrucht van de zonde.

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud