Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

Pinksterfeest 2022

Enkele gedachten over:
De doop en de vervulling met de Heilige Geest
en de overeenkomst tussen het Joodse Pinksterfeest, Het Wekenfeest, en het Pinksterfeest

De doop met de Heilige Geest
Over de doop met de Heilige Geest wordt door Johannes de Doper en de Here Jezus gesproken (Matteüs 3:11, Handelingen 1:5). Maar ook door de apostel Petrus, wanneer hij in Jeruzalem verslag doet, dat ook de heidenen de gave van de Heilige Geest hebben ontvangen (Handelingen 11:1-18, in het bijzonder de verzen 16 en 17). Ofwel: Messias belijdende Joden en gelovige heidenen ontvangen de doop met de Heilige Geest. Deze doop is dus niet bestemd voor een speciale categorie christenen, maar voor een ieder die de Here Jezus toebehoort.
De doop met de Heilige Geest is een éénmalig gebeuren, waardoor Messias belijdende Joden en bekeerde heidenen tot één lichaam worden gedoopt: het lichaam van Christus, de Gemeente, waar de Here Jezus het hoofd van is (1 Korintiërs 12:13, Kolossenzen 1:18).

Door de doop met de Heilige Geest wordt iedere gelovige in de Here Jezus, als de Zoon en het Lam van God, lid van het ene lichaam van Christus. Elk lid ontvangt in het lichaam van Christus een ‘eigen’ plaats, door de Here God bepaald (1 Korintiërs 12:18). Want het is de Here Jezus, Die ‘doopt’ met de Heilige Geest (Marcus 1:8). Alleen ‘hoe’ wordt deze plaats ingenomen? Rustend met de armen over elkaar en lui achterover leunend of alleen consumerend of bruikbaar voor de dienst van de levende God? (1 Petrus 2:5) Ofwel: hoe functioneert een lid van het lichaam van Christus in de praktijk van het dagelijks leven…?

De vervulling met de Heilige Geest
De doop met de Heilige Geest is een werk vanuit de Here God (Marcus 1:8). De vervulling met de Heilige Geest daarentegen is een opdracht van de Here God: ‘Wordt vervuld met de Heilige Geest’ (Efeze 5:18). En nu komen de problemen. Want hoe gaan we met deze opdracht om? Hoe worden we vervuld met de Heilige Geest? Hoe doet men dat…?
Bij een ‘vol’ kopje koffie gaat het er niet om of het een klein of groot kopje is, maar of het tot de rand toe gevuld is. Ofwel: het gaat niet om de maat, maar of het vol is. Zo ook met de vervulling met de Heilige Geest.
De vraag is: in hoeverre zijn wij vervuld met de Heilige Geest? Voor een klein deel of half of driekwart of geheel? Wie vervuld is van de dingen rondom zich en/of vervuld van de wereld en/of van zichzelf, etc., heeft weinig of geen ruimte meer over voor de Heilige Geest. Want vol is vol!
Er is ook weinig of geen ruimte voor de Heilige Geest in ons, als we vol zijn van jaloezie, bitterheid, liefdeloosheid, haat, etc. Maar ook als wij geen verwondering en aanbidding hebben, voor Wie de God van Israël is, Die wij hebben leren kennen in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus.
Het is goed te bidden: ‘Vader maak mij leeg van mijzelf, van onnodige dingen en van ballast, opdat ik ‘vol’ kan worden met de Heilige Geest.’
                                                                        
Kernwoorden bij de vervulling van de Heilige Geest zijn: controle, zeggenschap en heerschappij. Want hoe kunnen we gehoor geven aan de opdracht ‘wordt vervuld met de Heilige Geest’, indien we Hem:
- Geen controle laten uitoefenen over onze gedachtewereld en gevoelsleven;
- geen zeggingskracht willen geven over ons leven, daar we uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht door eigen baas te
  zijn over ons leven;
- geen heerschappij laten voeren over ons leven, door autonoom te zijn. Ons (dikke) ik regeert!
Een kenmerk van de vervulling met de Heilige Geest is, zoals de Here Jezus heeft beloofd: vervuld te zijn met de ‘kracht’ van de Heilige Geest (Handelingen 1:8, Efeze 4:16 en 20, Johannes 14:12).

De overeenkomst tussen het Joodse Pinksterfeest in het jaar 33 en het christelijke Pinksterfeest
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord voor vijftig ‘pentakosta’. Zowel het Joodse als het christelijke Pinksterfeest heeft vijftig dagen na het Joodse en het christelijke Paasfeest plaats. Voor Joden en christenen is het Pinksterfeest het feest van de oogst, voor christenen in de zin van ‘een geestelijke oogst’.   
Op het Joodse Pinksterfeest vond te Jeruzalem in het jaar 33 de uitstoring van de Heilige Geest, de Trooster (Johannes 14:26), plaats. Op die dag werd het begin, de eerstelingen, van ‘Gods oogst’ binnengehaald: drieduizend mensen! (Handelingen 2:41) Daarna, al bijna tweeduizend jaar lang, volgde een zéér rijke oogst van mensen. Zij geloven in de Here Jezus, de Zoon van God. Eveneens geloven en belijden zij, dat Hij voor hun zonden heeft geleden en is gestorven op het kruis van Golgotha, is begraven en op de derde dag opgewekt uit de dood door de kracht en majesteit van God de Vader.
De Here Jezus leeft en schenkt eeuwig leven in eeuwige heerlijkheid (Johannes 11:25 en 26, Lucas 23:43). Deze oogst duurt voort tot de dag, dat de Here Jezus wederkomt op de wolken en elk oog Hem zal zien (Handelingen 1:11, Matteüs 24:30). Wat een dag zal dat zijn…!

Een blij, gezegend Pinksterfeest

Reageren? Zie contact


Terug naar de inhoud