Christelijke feesten: Uit dit boek - Corry B. Brauckman

Title
Ga naar de inhoud

De tweede advent

Het toekomstige aspect van de adventsweken
De Oudtestamentische profeten spreken ook over de komst van de Here Jezus in de verre toekomst. Hoe is dit mogelijk? Heeft de geboorte van het Kindje Jezus - Zoon van God en Zoon des mensen - dan niet plaats gehad? Zeer zeker wel!
  De meeste profetieën in de Bijbel kennen meerdere vervullingen. De laatste vervulling wordt genoemd: ‘de definitieve of eindvervulling’ en vindt zijn vervulling in de Here Jezus.

Profeet, Priester en Koning
De Messiaanse profetieën kunnen worden gerangschikt onder de drie ambten van de Here Jezus: Profeet, Priester en Koning.
  Als Profeet vertegenwoordigt de Here Jezus de Here God bij de mensen (Johannes 1:18b). Gedurende Zijn werk op aarde, Zijn driejarige openbare dienst, sprak Hij niet namens Zichzelf. Hij sprak als Profeet namens Zijn Zender, wat Hij gehoord, geleerd en gezien had bij God, Zijn Vader (Johannes 8:26, 28 en 38).
  Als Priester vertegenwoordigt Hij de mensen bij de Here God (Psalm 110:4). Als Hogepriester (Hebreeën 4:14) offerde Hij Zichzelf als ‘het Lam van God’ (Johannes 1:29).
  Zijn koningschap op aarde, in grote heerlijkheid en majesteit, waar de Oudtestamentische profeten (Psalm 2:6, Micha 5:3, Zacharia 14:9) en bijvoorbeeld ook de Nieuwtestamentische apostel Johannes (Openbaring 11:15) over hebben gesproken, moet nog plaatshebben.

Ander doel
De eerste komst van de Here Jezus naar de aarde had een ander doel dan Zijn tweede komst.
  Zijn eerste komst - waar Hij alle fasen van het menszijn doorliep - was als dienaar/knecht (de lijdende knecht des HEREN) om te lijden en te sterven voor een gebroken wereld, verloren in schuld (Jesaja 52:13-53:12).
  Zijn tweede komst naar de aarde, waar de Here Jezus Zelf ook over heeft gesproken (Lucas 21:27), is in grote macht en heerlijkheid. Hij zal als Vredevorst regeren over de aarde (Jesaja 11:1-10, Micha 5:3).

De tweede komst
Wereldwijd wordt door Christenen uitgezien naar de tweede komst van de Here Jezus (Kolossenzen 3:4, Titus 2:13). Zij ‘verwachten’ Zijn wederkomst, de tweede advent. Wanneer zij het Heilig Avondmaal vieren is dit mede tot een getuigenis van Zijn wederkomst (1 Korintiërs 11:26).
  Voor hen die Zijn wederkomst niet verwachten zal Zijn komst zijn als een dief in de nacht (Matteüs 24:43 en 44).
  De wederkomst van de Here Jezus - Hij zal komen op de wolken van de hemel (Matteüs 26:64b, Handelingen 1:11) - kan niet exact worden berekend. Eerst moet de blijde boodschap (evangelie) van de Here Jezus over de hele aarde bekend zijn gemaakt én de Joden zijn teruggekeerd naar het land Israël (Matteüs 24:14 en 32), voordat Hij wederkomt. De terugkeer van de Joden naar Israël zien we voor onze ogen gebeuren. Maar ook de verschijning van de Here Jezus in de lucht, de opname van de gemeente (1 Tessalonicenzen 4:14-17), gaat aan Zijn wederkomst op de wolken vooraf.
  
Vol verlangen mag naar Zijn komst worden uitgezien, Hem verwachtend: de tweede advent.

‘Maranatha, kom Here Jezus,
we verlangen naar Uw komst!’

Reageren? Zie contact

Terug naar de inhoud